Academy

In de vernieuwde opzet is er gekozen voor een opleidingstraject waarbij eenieder op zijn eigen ambitieniveau kan deelnamen aan de trainingen. Om vervolgens te worden begeleid om zijn of haar eigen aanpak te ontwikkelen. De praktijk staat ook nu weer centraal en er is nog meer dan voorheen ruimte gemaakt voor actuele voorbeelden en simulaties. De trainingen kennen een opbouw waarbij inzicht en beheersing van beleggersgedrag gecombineerd wordt met kennis van instrumenten en strategieën. Deze mix is de basis voor een succesvolle persoonlijke aanpak die je ontwikkeld tijdens onze trainingen. 

15

Jaar actief

25K

Beleggers getraind

5x

Winnaar Beleggingsdebat 

8.7

Gemiddelde score

E-books

In de vernieuwde opzet is er gekozen voor een opleidingstraject waarbij eenieder op zijn eigen ambitieniveau kan deelnamen aan de trainingen. Om vervolgens te worden begeleid om zijn of haar eigen aanpak te ontwikkelen. De praktijk staat ook nu weer centraal en er is nog meer dan voorheen ruimte gemaakt voor actuele voorbeelden en simulaties. De trainingen kennen een opbouw waarbij inzicht en beheersing van beleggersgedrag gecombineerd wordt met kennis van instrumenten en strategieën. Deze mix is de basis voor een succesvolle persoonlijke aanpak die je ontwikkeld tijdens onze trainingen. 

E-book deel 1

E-book deel 2

E-book deel 3

Blog

Wat is de quick ratio?

Wat is de quick ratio? De quick ratio is een indicator om de liquiditeitspositie van een onderneming op korte termijn te meten. De quick ratio meet het vermogen van een onderneming om met haar meest liquide middelen aan haar korte termijn verplichtingen te voldoen. De quick ratio geeft aan of een bedrijf wel of niet in staat is om met zijn contante activa (activa die snel in contanten kunnen worden omgezet) onmiddellijk aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen.  Om deze reden wordt het ook wel de snelle activa ratio of acid test ratio genoemd. Quick ratio begrijpen De zogenoemde quick ratio meet het bedrag aan beschikbare liquide middelen tegen het bedrag dat je aan kortlopende schulden hebt staan. Liquide activa worden ook wel vlottende activa genoemd. Onder vlottende activa worden activa verstaan die snel in contanten kunnen worden omgezet, met een minimale impact op de prijs die op de open markt wordt ontvangen. Kortlopende verplichtingen of kortlopende schulden zijn verplichtingen van een bedrijf die binnen één jaar aan de crediteuren betaald moet worden. Je meet als het ware dus of je genoeg middelen hebt om gelijk aan je kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Goede score quick ratio Je weet nu wat de quick ratio precies inhoudt. Maar wanneer wordt deze als voldoende beschouwd? Over het algemeen heb je te maken met een normale (voldoende) quick ratio bij een resultaat van 1. Een resultaat van 1 geeft aan dat het bedrijf volledig is uitgerust met precies genoeg activa om onmiddellijk te kunnen worden geliquideerd om alle kortlopende schulden te kunnen betalen. Een bedrijf met een quick ratio lager dan 1, is mogelijk niet in staat om zijn kortlopende schulden op korte termijn volledig af te lossen, terwijl een bedrijf met een quick ratio hoger dan 1 direct van zijn kortlopende verplichtingen af kan komen. Een quick ratio van 1,5 geeft bijvoorbeeld aan dat een bedrijf  €1,50 aan liquide middelen beschikbaar heeft om elke €1 van zijn kortlopende verplichtingen te dekken. Hoewel dergelijke op cijfers gebaseerde ratio's inzicht bieden in de levensvatbaarheid en bepaalde aspecten van een bedrijf, geven ze mogelijk geen volledig beeld van de algehele gezondheid van het bedrijf. Het is belangrijk om naar andere bijbehorende maatregelen te kijken om het ware beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen. Formule quick ratio De formule om de quick ratio te kunnen berekenen is als volgt: Quick ratio= vlottende activa + liquide middelen - voorraden / vlottende passiva Toelichting: Vlottende activa: kasgeld, debiteuren etc Liquide middelen: cash dat direct beschikbaar is Vlottende passiva: kort vreemd vermogen Let op! De voorraden worden niet meegenomen in de vlottende activa waarover de quick ratio wordt bepaald. Dit omdat voorraden meestal niet gelijk kunnen worden omgezet in geld, omdat deze eerst verkocht zouden moeten worden aan bijvoorbeeld bedrijven of consumenten. Wat als de quick ratio onvoldoende is? Indien de quick ratio van een bedrijf onder de 1 ligt, kan dat voor problemen zorgen. Zelfs bij gezonde bedrijven kan er een liquiditeitscrisis ontstaan als zich omstandigheden voordoen die het moeilijk maken om aan de korte termijn verplichting te voldoen. Denk bij een korte termijn verplichting aan het terugbetalen van leningen of aan het betalen van werknemers of crediteuren. Een voorbeeld van een verstrekkende liquiditeitscrisis uit de recente geschiedenis is de wereldwijde kredietcrisis van 2007-2008, waarbij veel bedrijven geen korte termijn financiering konden krijgen om hun onmiddellijke verplichtingen te betalen. Als er geen nieuwe financiering kan worden gevonden, kan het bedrijf worden gedwongen om activa te liquideren in een brandverkoop of faillissementsbescherming te zoeken. Quick ratio versus current ratio Naast de quick ratio heb je ook de current ratio om de liquiditeitspositie van een onderneming te meten. De current ratio houdt echter niet net als de quick ratio, rekening met de voorraden en andere vlottende activa die moeilijker in contanten kunnen worden omgezet. De quick ratio houdt dus echt alleen rekening met activa die gelijk in contanten kunnen worden omgezet. De current ratio rekent dus wel de voorraad en vooruitbetaalde onkosten mee. In de meeste bedrijven kost het tijd om de voorraad te liquideren, hoewel een paar zeldzame bedrijven hun voorraad snel genoeg kunnen omzetten om het als een snelle aanwinst te beschouwen. Vooruitbetaalde kosten kunnen niet worden gebruikt om kortlopende verplichtingen te betalen, dus worden ze net als de voorraad, weggelaten uit de quick ratio.

25 May 2022 Lees verder

Wat is de solvabiliteitsratio?

Wat is de solvabiliteitsratio? De solvabiliteitsratio is een belangrijke maatstaf die gebruikt wordt om het vermogen van een onderneming te meten om aan haar lange termijn schuldverplichtingen te voldoen. Het solvabiliteitsratio wordt vaak gebruikt door potentiële zakelijke kredietverstrekkers. Wat het solvabiliteitsratio precies aangeeft? Het solvabiliteitsratio geeft aan of de kasstroom van een bedrijf voldoende is om haar lange termijn verplichtingen te voldoen en is dus een maatstaf voor de financiële gezondheid van een bedrijf. Een onrustige ratio kan erop wijzen dat een bedrijf ‘ongezond’ is en waarschijnlijk niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio wordt ook wel het solvabiliteitspercentage genoemd. Solvabiliteitsratio begrijpen Het solvabiliteitsratio is een van de vele maatstaven die wordt gebruikt om te bepalen of een bedrijf op lange termijn ‘solvabel’ kan zijn of blijven. Het is een uitgebreide maatstaf voor de solvabiliteit, omdat het de werkelijke cashflow van een bedrijf meet, in plaats van het netto-inkomen door afschrijvingen en andere niet-contante uitgaven toe te voegen om het vermogen van een bedrijf te beoordelen. Het meet de kasstroomcapaciteit ten opzichte van alle verplichtingen, in plaats van alleen kortlopende schulden. Op deze manier beoordeelt de solvabiliteitsratio de gezondheid van een bedrijf op lange termijn, door het terugbetalingsvermogen van zijn lange termijnschuld en de rente op die schuld te evalueren. De solvabiliteitsratio’s kunnen van branche tot branche verschillen. Het is daarom belangrijk dat de solvabiliteitsratio van een bedrijf wordt vergeleken met die van concurrenten in dezelfde branche en deze niet afzonderlijk wordt bekeken. De berekening van het solvabiliteitsratio wordt niet alleen gebruikt door bedrijven, maar ook door bijvoorbeeld banken of verzekeringsmaatschappijen. Zo worden bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen geëvalueerd door het vergelijken van de omvang van hun kapitaal, ten opzichte van de geboekte premies en het meten van het risico dat een verzekeraar loopt op claims die hij niet kan dekken. Berekening solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio berekenen kan op drie verschillende manieren. De balans van je bedrijf is altijd het uitgangspunt voor het berekenen van de solvabiliteit van je bedrijf. Door de solvabiliteit te berekenen kan er vastgesteld worden of je een goede solvabiliteit hebt of dat je je zorgen moet gaan maken. Berekening 1: totale bezittingen/vreemd vermogen*100% Tel bij deze berekening het totale vermogen (activa) bij elkaar op (links op de balans). Doe dit ook voor het vreemd vermogen (rechts op de balans). Deel vervolgens het vreemd vermogen door het totale vermogen en vermenigvuldig het met 100%. Voorbeeld: Stel je hebt in totaal 60.000 euro aan totale bezittingen. Het vreemd vermogen bedraagt 40.000 euro. De berekening voor het solvabiliteitsratio wordt dan (60.000/40.000*100%=150). Een solvabiliteitsratio van 150 betekent dat van elke €1,50 dan €1,00 geleend is. Berekening 2: eigen vermogen/vreemd vermogen*100% Ook kan het solvabiliteitspercentage berekend worden door te kijken naar het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Deze berekening gaat precies hetzelfde als berekening 1, alleen vervang je het totale vermogen door alleen het eigen vermogen. Voorbeeld: Stel dat je een eigen vermogen hebt van 20.000 euro en een vreemd vermogen van 25.000 euro. De berekening van het solvabiliteitsratio wordt dan (20.000/25.000*100%=80). Dit betekent dat je eigen vermogen 0,80 keer zo groot is als het vreemd vermogen. Berekening 3: eigen vermogen/totale bezittingen*100% Met deze derde berekening bereken je hoeveel procent van het totaal vermogen uit het eigen vermogen bestaat. Je deelt bij deze berekening je totale bezittingen (totale activa) door het eigen vermogen en vermenigvuldigd dat dan met 100%. Voorbeeld: Stel je hebt een eigen vermogen van 30.000 euro en je totale vermogen is 55.000 euro. Je solvabiliteitspercentage is dan (30.000/55.000*100%=54,5%). Een solvabiliteitspercentage van 54,5% betekent dat 54,5% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Solvabiliteitsratio versus liquiditeitsratio Er zijn naast de solvabiliteitsratio meerdere manieren om de liquiditeit van een bedrijf te kunnen beoordelen. Dit kan namelijk ook door middel van het liquiditeitsratio. De solvabiliteitsratio en het liquiditeitsratio zijn vergelijkbaar aan elkaar, maar hebben wel enkele belangrijke verschillen. Beide ratio’s geven de gezondheid van een bedrijf aan, maar het belangrijkste verschil tussen beide is dat de solvabiliteitsratio is gericht op de liquiditeit van een bedrijf op lange termijn en dat het liquiditeitsratio gericht is op de liquiditeit van een bedrijf op korte termijn. Bij de solvabiliteitsratio wordt er gekeken naar alle activa van een bedrijf, inclusief de langlopende schulden van een bedrijf. Onder de langlopende schulden worden de schulden verstaan die een looptijd hebben van langer dan één jaar. Denk hierbij aan bijvoorbeeld obligatieleningen met een looptijd langer dan één jaar. Liquiditeitsratio’s kijken daarentegen naar de meest liquide activa, zoals contanten en verhandelbare effecten. Er wordt gekeken naar hoe de liquide activa (korte activa) gebruikt kan worden om op korte termijn om kortlopende schulden te dekken. Beperkingen van de solvabiliteitsratio Het solvabiliteitsratio is een goed middel om de liquiditeit van een bedrijf vast te kunnen stellen. Echter zitten er wel een paar beperkingen aan verbonden. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld een laag schuldbedrag hebben, maar als zijn kasbeheer praktijken slecht zijn en de crediteuren als gevolg daarvan sterk stijgen, is zijn solvabiliteitspositie mogelijk niet zo solide als zou worden aangegeven door maatregelen die alleen schulden omvatten. Ook is het belangrijk om naar verschillende ratio’s te kijken, om de ware financiële gezondheid van een bedrijf vast te kunnen stellen en te kunnen begrijpen. Zo geeft namelijk een getal op zich weinig indicatie. Een bedrijf moet worden vergeleken met zijn collega’s, met name met sterke bedrijven in de branche, om te bepalen of de verhouding acceptabel is of niet. Een luchtvaartmaatschappij zal bijvoorbeeld meer schulden hebben dan een technologiebedrijf, alleen al vanwege de aard van haar activiteiten. Een luchtvaartmaatschappij moet vliegtuigen kopen en vliegtuigbrandstof kopen; kosten die aanzienlijk hoger zijn dan waar een technologiebedrijf ooit mee te maken zal krijgen. Zorg dus dat je altijd met bedrijven in je eigen branche  vergelijkt.

24 May 2022 Lees verder

Is beleggen verstandig?

Is beleggen verstandig? Veel mensen stellen zich deze vraag. Beleggen kan veel opleveren, maar het is ook een risico. In dit artikel vertellen we je of beleggen verstandig is en wat de mogelijkheden zijn. Wees je bewust van de risico’s Als je belegt, is het belangrijk om te weten waarin je belegt. Beleggen in aandelen betekent beleggen in een bedrijf. Als het bedrijf winst maakt, maak je ook winst. Maar als het bedrijf verlies maakt, verlies je ook geld. Beleggen in obligaties betekent beleggen in een lening. Als het bedrijf waarin je belegt, faalt, kan je geld verliezen. Beleggen in vastgoed betekent beleggen in onroerend goed. Dit is een manier om geld te beleggen waar je minder risico loopt, maar je kunt ook minder winst maken. Je ziet dat er verschillende manieren zijn om te kunnen beleggen. Deze verschillende manieren brengen ook allemaal verschillende risico’s met zich mee, dus wees je hier van bewust! Beleg alleen met geld dat je kan missen Beleg alleen met geld dat je kan missen. Beleg nooit met geld waarmee je bijvoorbeeld je huis moet betalen of je studie moet bekostigen. Zorg er ook voor dat je altijd geld achter de hand hebt voor onverwachte situaties, zoals een kapotte wasmachine of een reparatie aan je auto. Beleggen is een goede manier om op lange termijn vermogen op te bouwen, maar kan op korte termijn vaak ook voor verlies zorgen. Zorg er daarom voor dat je met geld belegt dat je kwijt kan om niet in vervelende situaties terecht te komen. Heb een doel voor ogen Als je belegt, is het belangrijk om een doel voor ogen te hebben. Wat wil je bereiken met beleggen? Wil je snel veel geld verdienen of wil je liever een klein, maar veilig rendement? Het is belangrijk om hierover na te denken voordat je begint met beleggen. Indien je een doel voor ogen hebt, kun je hier je acties die je doet op de markt op aanpassen. Dit voorkomt dat je niet ondoordacht hele stomme en impulsieve acties doet, omdat je over de manier van beleggen hebt nagedacht. Je weet immers wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt gaan doen. Heb geduld Als je belegt, is het belangrijk om geduld te hebben. Beleggen is een lange termijn bezigheid en je zult niet meteen rijk worden. Het kan wel een aantal jaren duren voordat je rendement gaat zien. Als je belegt, is het belangrijk om te blijven leren. Bekijk de beurs elke dag en leer hoe aandelen werken. Het is ook belangrijk om advies in te winnen bij een financieel adviseur. Zij kunnen je helpen om bewuster te beleggen en beter rendement te behalen. Conclusie Beleggen is verstandig als je bewust bent van het risico dat je neemt en als je weet wat je doet. Beleggen is niet verstandig als je snel rijk wilt worden of als je geld nodig hebt om bijvoorbeeld je huis te betalen. Als je belegt, is het belangrijk om een doel voor ogen te hebben en geduld te hebben. Blijf leren over beleggen door de beurs dagelijks te volgen en advies in te winnen bij een financieel adviseur. Zo kan je bewuster beleggen en beter rendement behalen.

23 May 2022 Lees verder

Wat is defensief beleggen?

Wat is defensief beleggen? Defensief beleggen houdt in dat je je vermogen beschermt tegen koersdalingen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, en iedere belegger moet voor zichzelf onderzoeken welke strategie het beste bij hem of haar past. In dit artikel leggen we uit wat defensief beleggen is, en geven we een aantal tips over hoe je het kunt toepassen in jouw portefeuille. Defensief beleggen strategie Defensief beleggen is een strategie die ervoor zorgt dat je minder verlies maakt wanneer de aandelenmarkt (of een andere markt waarin je belegd) daalt. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, maar met een defensief profiel komt het er in essentie op neer dat je minder risico neemt met je geld. Dit kan door te beleggen in aandelen van bedrijven die een stabiele groei laten zien, of door te beleggen in bedrijven die een hoge dividenduitkering hebben. Defensief beleggen is niet alleen voor beleggers die bang zijn voor verlies, maar kan ook een slimme strategie zijn om je rendement op lange termijn te vergroten. Defensief beleggen is niet iets wat je van de ene op de andere dag doet, maar is een langetermijninvestering die je rustig aan opbouwt. Begin met het uitzoeken van bedrijven die aan jouw defensief beleggen criteria voldoen, en koop dan langzaam maar zeker aandelen in deze bedrijven. Dit kan een tijdrovend proces zijn, maar het is belangrijk om je research goed te doen voordat je geld in iets investeert. Wanneer je defensief belegd hebt op de lange termijn, is het belangrijk om divers te blijven en niet al je eieren in één mandje te stoppen. Dit betekent dat je niet alleen defensief moet beleggen moet in aandelen, maar ook in obligaties, vastgoed en andere investeringen. Je moet zorgen voor spreiding in je portefeuille. Verspreid je totale vermogen dat je wilt beleggen over verschillende beleggingen om je risico in te perken. Wat is het uitgangspunt van defensief beleggen? Het uitgangspunt van defensieve beleggers is kort gezegd: het dekken van je risico. Je probeert bij een dalende markt je verlies in te dekken om te zorgen dat je niet al je vermogen verliest. Het is vanzelfsprekend dat je ook winst wilt maken, maar dit is niet het eerste uitgangspunt. Met defensief beleggen kun je uiteraard wel winst maken, maar minder dan wanneer je bijvoorbeeld een offensieve beleggingsstrategie hanteert. De andere kant daarvan is dat je wel minder risico loopt t.o.v. offensief beleggen. Dit is ook de reden waarom defensief beleggen is weggelegd voor mensen die niet veel risico willen of kunnen lopen. Voor wie is defensief beleggen weggelegd? Defensief beleggen is geschikt voor iedereen die minder risico wil nemen met zijn of haar geld. Dit kan zijn om dat iemand bijvoorbeeld al de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en zich daarom geen grote verliezen meer kan permitteren, maar kan ook iemand zijn die bang is om verlies te maken. Defensief beleggen is niet alleen voor beleggers die bang zijn voor verlies, maar kan ook een slimme strategie zijn om je rendement op lange termijn te vergroten. Denk aan mensen die nog een lange beleggingshorizon voor zich hebben, zoals jongeren die op jonge leeftijd beginnen met investeren om hiermee een vermogen op te bouwen voor later. Wil je een defensieve belegger zijn? Dan moet je genoeg kunnen nemen met een lager rendement. Wel hoef je niet 24/7 alert te zijn op wat de beurs doet, want je hebt een lager risico. Ook kun je defensief beleggen via een vermogensbeheerder. Dan heb je er zelf helemaal geen omkijken naar. Tips om een defensief beleggingsprofiel te hanteren Wil je defensief beleggen, maar geen idee hoe? Hieronder staan een paar tips die je kunnen helpen met de samenstelling van je beleggingsportefeuille. Koop aandelen van bedrijven die een stabiele groei laten zien Beleg in bedrijven met een hoge dividenduitkering Zorg voor een goed gespreide portefeuille. Dit kan je doen door in verschillende beleggingsinstrumenten te investeren. Misschien wel de belangrijkste tip: begin langzaam en doe goede research voordat je ergens in investeert Investeer zoveel mogelijk in risicomijdende beleggingen Wat staat tegenover defensief beleggen? Offensief beleggen is het tegenovergestelde van beleggen met een defensief beleggingsprofiel. Bij Offensief beleggen probeer je juist zo snel mogelijk veel rendement te maken, en neem je dus meer risico. Dit kan bijvoorbeeld door te beleggen in aandelen van bedrijven die snel groeien, of in aandelen van bedrijven die bezig zijn met een ingrijpende verandering (denk aan een fusie of overname). Offensief beleggen is niet voor iedereen weggelegd. Ook moet je goed nadenken voordat je dit soort risico’s neemt. Wanneer je offensief belegt, is het belangrijk om je stop loss goed in de gaten te houden, zodat je niet al te veel verlies maakt wanneer de markt daalt. Het uitgangspunt van beleggen met een offensief beleggingsprofiel is winst maken, maar is niet voor iedereen weggelegd. Dat offensief beleggen niet voor iedereen weggelegd is komt door de risico’s die er aan verbonden zijn. Ook moet je verstand en kennis hebben van beleggen als je voor een offensieve beleggingsstrategie kiest. Zo moet je kennis hebben van de markt waarin je investeert en moet je weten welke risico’s je kunt lopen.

19 May 2022 Lees verder

Timing op de aandelenmarkt, hoe doe je dat?

Op het beste moment kopen of juist verkopen van aandelen is misschien wel het allerlastigste aan beleggen. Wanneer je dit goed kunt, kun je goede resultaten behalen. Maar of dit makkelijk is? Zeker niet. Wanneer dat het geval was dan was iedere belegger nu wel miljonair. Wij leggen je hier uit wat een goede timing op de aandelenmarkt is om op het juiste moment te handelen. Ook voor beleggen is er geen glazen bol Waar sommige professionals anders beweren, kunnen wij deze mythe alvast wegnemen: Niemand heeft een glazen bol en kan de aandelenmarkt dus voorspellen. Neem alle adviezen ter harte maar trek altijd je eigen conclusies. Ga op je eigen gevoel af en geloof niet in verhalen die klinken als té mooi om waar te zijn, in 9 van de 10 gevallen zijn ze dat dan ook. Natuurlijk kun je wel van professionals met veel ervaring leren, maar alle adviezen klakkeloos overnemen raden wij af. Blik op de beurs-toekomst Het kan soms heel bedrieglijk zijn, maar kijk bij het kopen van aandelen naar de lange termijn en niet naar de nabije toekomst. Vaak horen wij terug dat een bedrijf winst heeft gemaakt dus dat beginnende beleggers ook winst verwachten. Dit is lang niet altijd het geval. Wanneer de winst al verwacht wordt, was de vraag naar aandelen al hoger en dus de prijs ook. Kijk liever naar de langere termijn, is duurzaamheid een doorzettende trend? Pas hier je portefeuille op aan. Wees als belegger eigenwijs, maar niet té Wanneer een aandeel daalt, is het goed om af te wachten wat er vervolgens gebeurt. Daalt hij verder, dan is het soms verstandig om eieren voor je geld te kiezen. Dit klinkt tegenstrijdig maar de kans bestaat dat de neerwaartse spiraal niet weer opwaarts gaat. Begin dan snel met goed research doen en spot bedrijven die juist in een winning mood zijn. De kans dat deze gaan dalen is groter dan eigenwijs op je oude aandelen te blijven gokken. Half-half kan ook om het risico te spreiden. Wees als belegger tóch wel een beetje eigenwijs Om nieuwe aandelen te kopen is het goed om juist wel eigenwijs te zijn. Dalen de koersen en gooit iedereen de deur dicht? Dan is het voor jou tijd om te kopen, als je nog (spaar)geld over hebt. De kans dat je nu goede zaken doet is namelijk erg groot. Er zijn daarnaast bekende kreten als ‘Sell in May and go away, but remember to come back in September’. Laat je niet te veel door dit soort tegeltjeswijsheden lijden, vaak kom je bedrogen uit. Wees realistisch over aandelen Soms is eerste een dipje nodig om tot winst te komen. Calculeer daarom ook altijd in dat er verlies gaat komen. De storm over laten waaien is dan altijd een optie. Het is namelijk niet te voorspellen of je al op de bodem zit van de prijs van een aandeel of dat deze nog verder zakt. Het enige wat een goede prognose biedt is het verleden, al weten we allemaal ‘nog steeds biedt dit geen garantie voor de toekomst’. Blijf bij jezelf als belegger Stel je bent werkzaam in de techsector, investeer dan ook in bedrijven die zich ook in deze markt bewegen. Zo heb je affiniteit met de bedrijven en volg je de ontwikkelingen waarschijnlijk al op de voet. Hiermee wordt het ook eenvoudiger kansen te spotten en missers te laten lopen. Ook maakt het hebben van aandelen leuker. Kortom, die glazen bol hebben we niet. De beste timing op de aandelenmarkt is moeilijk. Je persoonlijke strategie hangt samen met je doel en persoonlijkheid. Als algemene tip kunnen we meegeven om vooral je kennis te vergroten, je niet blind te sparen én een tikje eigenwijs te zijn. Want eigenwijs is ook wijs, toch?

18 May 2022 Lees verder

Vermogensbelasting 2022; Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Van inkomstenbelasting, loonbelasting, erfbelasting en toeristenbelasting. En tot en met hondenbelasting aan toe! Het lijkt soms wel of we óveral belasting over moeten betalen en dat er ook nog eens honderden soorten zijn. Zó ook de vermogensbelasting 2022. De één is natuurlijk wel van grotere invloed dan de ander. Maar toch wil je niet een blauwe envelop in je brievenbus aantreffen en erachter komen dat je er eentje gemist hebt. Eén van zo’n grote omvang dat je hele spaarrekening (of erger) in één keer leeg is. Daarom lichten wij er een belangrijke uit, namelijk de vermogensbelasting. Vermogensbelasting in het kort Het belastingstelsel in Nederland kent zogenaamde verschillende boxen; box 1, 2 en 3. Tot zover overzichtelijk. Vervolgens hangt het van het soort inkomsten af, in welke box deze wordt ingedeeld. En je vermoedt het waarschijnlijk al, iedere box kent zijn eigen regels en belastingtarieven. Waar het gaat om vermogen en inkomsten daaruit, bevind je je in box 3. De officiële grondslag voor box 3 is ‘sparen en beleggen’. Hieronder vallen al je bezittingen minus de schulden het heffingsvrije vermogen. De situatie van 1 januari van het aangiftejaar zijn hierbij bepalend. De schijven van de vermogensbelasting? Waar het gaat om box 3, zijn er in 2022 drie belastingschijven. Hiermee bereken je het zogenaamde fictieve rendement. Belasting over dit rendement wordt betaald over 33% van een bedrag tot €50.651. Het gaat dus om fictief rendement, of dit daadwerkelijk behaald is maakt verder niet uit. Er wordt verder vanuit gegaan dat het rendement steeds hoger is naar gelang er meer vermogen is. Ook gaat de Belastingdienst ervan uit dat bij een hoger vermogen er meer belegd dan gespaard wordt. Om die reden wordt bij iedere schijf het percentage te betalen inkomstenbelasting ook hoger. Voor 2022 ziet dit er als volgt uit:   Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage -0,01% Percentage 5,53% Percentage gemiddeld rendement 1 tot € 50.651 67% 33% 1,818% 2 vanaf € 50.651 tot € 962.351 21% 79% 4,366% 3 vanaf € 962.351 0% 100% 5,53%   Dat fictieve rendement bij vermogensbelasting, hoe zit dat? Leuk dat begrip fictieve rendement, maar ook dit vraagt natuurlijk om een uitleg. Dit gaat als volgt, want ook dit verschilt per schijf. Bij schijf 1 wordt over 67% van het vermogen een rendement van -0,01% berekend, en over de andere 33% een rendement van 5,53%. Hiermee gaat de Belastingdienst ervanuit dat het grootste deel gespaard wordt, en een kleiner deel geïnvesteerd. In schijf 2 berekenen wordt over 21% van het vermogen een rendement van - 0,01%, en over de overige 79% een rendement van 5,53%. En valt er tenslotte nog een deel van het vermogen in schijf 3 (lucky you)? Dan wordt er voor het geheel uitgegaan van een rendement van 5,53%. Vermogensbelasting en het gemiddelde rendement? Om het iets inzichtelijker te maken heeft de Belastingdienst ook het kolommetje met de percentages van het gemiddelde rendement opgenomen. Hiermee bereken je eenvoudig het voordeel bij sparen en beleggen. Om dit zo nauwkeurig mogelijk te doen, is het getal vrij ver gespecificeerd. Hoe de Belastingdienst tot al deze cijfers komt? Niet voor niks verschillen ze ieder jaar, hier vind namelijk een complexe rekensom aan vooraf. Ze worden ieder jaar opnieuw vastgesteld aan de had van het gemiddelde landelijke rendement. Schakel een vermogensbelasting-expert in Het blijft een complexe rekensom, dat zullen wij eerlijk toegeven. Wordt uw situatie ingewikkelder doordat uw vermogen groeit? Of zijn er andere complicerende factoren? Schroom dan ook niet om hier een expert voor raad te plegen. U zult niet de eerste zijn die door de welbekende belastingbomen het bos niet meer ziet. En te veel belasting betalen? Dat willen wij natuurlijk ook weer niet. Er zijn namelijk ook zaken die van voordelige invloed zijn op het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting. Het hebben van een fiscale partner is hier een voorbeeld van.   Kortom, echt leuker kunnen we het nog steeds niet maken en heél makkelijker ook niet. Hopelijk hebben we je een beetje op weg geholpen. Maar onthoud vooral één ding; Beleggen is leuk, interessant en (als het goed is!) renderend. Maar vergeet niet dat ook de Belastingdienst wil mee profiteren van jouw succes op de beurs!    

18 May 2022 Lees verder

Hoe vaak aandelen checken?

Het kopen van aandelen is een leuke maar ook spannende gebeurtenis. Zeker wanneer je hier net mee begint en nog onervaren bent. Naast het uitstippelen van een strategie is het in de gaten houden van je winst en/of verlies ook belangrijk. Maar hoe doe je dit zonder doet zonder dat het een obsessie wordt, want hoe vaak moet je aandelen checken? Hierbij onze tips. Wat voor belegger ben jij? Sta jij in je familie en vriendenkring bekend als de stresskip of ben je juist de definitie van stabiel? Wanneer je snel last hebt van stress en daarnaast impulsief van karakter, dan is het goed om te overwegen of het wel verstandig is om te gaan beleggen. Ondanks een beetje een zenuwachtig karakter tot de kriebels om te starten met beleggen? Dat begrijpen wij heel goed, maar doe dan vooraf in ieder geval erg goed je huiswerk. Raadpleeg betrouwbare online fora waar gedegen en eerlijk advies wordt gegeven. Kennis is macht, zeker ook op het gebied van aandelen. Wat zijn je verwachtingen van de aandelen? Wanneer je besluit om je grenzen te verleggen en te gaan beleggen in aandelen is het goed om vooraf je verwachtingen helder te hebben. Het begint al met de keuze met welk geld je gaat beleggen. Wij raden aan om dit altijd met geld te doen wat je in principe voor geruime tijd kunt missen. Ga niet (risicovol) beleggen met je spaargeld wat je op (korte) termijn wel eens nodig zou kunnen hebben. Mocht de koers dan onverwacht flink dalen, heb je in ieder geval geen stress van het verlies van dat moment. Kortom, koop aandelen altijd met de juiste mindset en het juiste geld. Verwacht niet in één keer dikke winsten en calculeer in dat je ook wel eens mindere tijden gaat hebben. Vindt aandelen/beleggen leuk! Uiteindelijk begint succes op de aandelenmarkt met een gezonde dosis interesse. Vind je het leuk om het nieuws te volgen en in te springen op de actualiteit? Dan is beleggen in aandelen een leuke toevoeging aan je leven. Begin klein en kies voor een laagdrempelige manier van beleggen door middel van bijvoorbeeld een app. Hier hoef je waarschijnlijk weinig startkosten te betalen en is het eenvoudig om de koers te checken. De pijn bij verlies is dan niet heel heftig. Mocht je meer ervaring krijgen, dan kun je het bedrag stapsgewijs verhogen. Daarnaast is het voor de beginner aan te raden om in redelijk stabiele aandelen te beleggen. Of je een betrouwbaar bedrijf te pakken hebt kun je zien aan de resultaten van de afgelopen decennia, dit geeft een goede impressie van wat je mag verwachten. Hoe vaak open je de app om je aandelen te checken? Dan komt de grote vraag; Hoe vaak ga je die app openen? Het is natuurlijk super fijn dat hij zo eenvoudig bereikbaar is,  maar het nadeel voel je al aankomen. Het is daarmee ook verleidelijk om hem ’s ochtends al open te klikken en er in bed ’s avonds mee te eindigen. Hiervan kunnen wij maar één ding zeggen; Doe het niet! In tijden van winst kan het verslavend werken om dat geluksgevoel te krijgen wanneer je je geld ziet groeien, zonder dat je iets doet. In tijden van verlies kan het juist de andere kant op slaan. Maar wat veel mensen zich niet realiseren, is dat het ook van effect is op je gedrag. Veel winst? Onderzoek heeft aangetoond dat je dan onbewust meer geld uitgeeft. Hup, daar gaat de winst. Bij verlies houd je de hand op de knip, maar het neerslachtige en soms zelfs depressieve gevoel wat dit kan opleveren weegt daar niet tegenop. Maak een aandeel-afspraak met jezelf Als je beleggen echt leuk vindt, dan is er natuurlijk niks mis mee om het regelmatig te checken. Waarschijnlijk ontstaat er bij negatieve berichtgeving over inflatie en de economie al zo’n vermoeden; Dit gaat niet goed! Dus als een algehele verassing komt het niet. Wat wij een slim advies vinden is om een moment met jezelf af te spreken waarop je mag checken én handelen. Of dit nu één keer per dag, week of maand is. Dat is aan jou. Wijk hier níet van af, zo weet je namelijk zeker dat jij de regie houdt en dat de aandelen niet de regie over jou pakken. Kortom, verwacht met aandelen niet snel resultaat en start met beleggen als je een lange termijn visie met het geld hebt. Gedraag je hier ook naar en maak er geen obsessie van. Duidelijke en heldere afspraken met jezelf aan de voorkant maken zorgen ervoor dat je je eigen gedrag in de hand houdt. Maar beleggen leuk? Dat kunnen wij alleen maar beamen!    

18 May 2022 Lees verder

Beleggen in indexfondsen

Wil je beleggen in indexfondsen? Dat kan! In dit blogartikel vertellen wij je alles over indexfondsen en hoe je hierin kunt beleggen. Ook komen de voordelen en nadelen van het beleggen in indexfondsen aan bod. Wat is een indexfonds? Om te kunnen begrijpen hoe je kunt beleggen in indexfondsen, is het belangrijk om eerst te weten wat een indexfonds precies is. Een indexfonds is een beleggingsfonds dat zich richt op het nastreven van de koersontwikkeling van een index. Indexfondsen worden ook wel trackers genoemd. Dit komt omdat ze de ontwikkeling van een index 'volgen'. Er zijn verschillende soorten indexfondsen. Zo zijn er indexfondsen die zich richten op één bepaalde markt, zoals de Amerikaanse S&P 500 of de AEX. Andere indexfondsen daarentegen beleggen in verschillende markten. Dit zijn bijvoorbeeld wereldwijde of Europese indexfondsen. Bij het beleggen in een indexfonds, volg je dus de bepaalde beursindex van dit bepaalde fonds. Hoe werkt beleggen in indexfondsen? Beleggen in indexfondsen werkt heel eenvoudig. U kiest het fonds dat u wilt en koopt daar een aantal aandelen van. Het is wel belangrijk om te weten dat u niet direct de volledige index koopt, maar slechts een deel ervan. Dit komt omdat de aandelen die in een indexfonds zitten (de zogenaamde underlying assets) meestal fysiek verhandeld worden. Als u dus een aantal aandelen van een indexfonds koopt, koopt u dus indirect ook de onderliggende assets. De voordelen van indexfondsen Indexfondsen bieden beleggers een aantal voordelen.  De belangrijkste voordelen van het beleggen in indexfondsen worden hieronder besproken.  Je kunt deze voordelen zien als handige tips om rekening mee te houden. Lage beheerkosten Indexfondsen zijn aantrekkelijk voor beleggers omdat ze relatief goedkoop zijn en er geen hoge kosten aan verbonden zitten. Beleggen in indexfondsen is namelijk vaak een stuk goedkoper dan beleggen in andere fondsen, zoals aandelenfondsen. Dit komt omdat er bij indexfondsen geen sprake is van actief beheer, maar van passief beheer. Bij aandelenfondsen is er wel sprake van actief beheer. Beleggers in aandelenfondsen betalen dan ook vaak een hogere kostprijs voor hun belegging. Eenvoudig te begrijpen Indexfondsen zijn daarnaast relatief eenvoudig te begrijpen. Dit komt omdat ze gebaseerd zijn op een index. Een index is simpel gezegd een lijst van aandelen of andere beleggingen. De koersontwikkeling van een index is dan ook afhankelijk van de ontwikkeling van de aandelen of beleggingen die in die index zijn opgenomen. Dit maakt indexfondsen minder risicovol dan andere beleggingsvormen, zoals aandelenfondsen. Het investeren in een index is dus een eenvoudige manier om te beginnen met beleggen. Goede rendementen Indexfondsen behalen over het algemeen goede rendementen. Dit komt omdat ze gebaseerd zijn op een index. De koersontwikkeling van een index is afhankelijk van de ontwikkeling van de aandelen of beleggingen die in die index zijn opgenomen. Deze ontwikkeling is vaak positief, waardoor indexfondsen over het algemeen goede rendementen/dividenden opleveren. Diversificatie Wanneer je een indexfonds koopt, krijg je een gediversifieerde selectie van effecten in één gemakkelijke, goedkope investering. Sommige indexfondsen bieden blootstelling aan duizenden effecten in één enkel fonds, wat je helpt om je algehele risico te verlagen door brede diversificatie. Hoe werkt dat? Doordat je in meerdere bedrijven investeert (in een index) en niet in één enkel bedrijf, is je risico lager, want je bent niet afhankelijke van één bedrijf dat slecht gaat. Het komt namelijk bijna nooit voor dat alle bedrijven uit de index tegelijkertijd slecht gaan. Er zitten altijd bedrijven tussen die waarde verliezen, maar dit wordt dan vaak gecompenseerd door bedrijven die stijgen in waarde. Beleggen in een index is dus minder volatiel dan beleggen in een los aandeel. Beleggen is een voorbeeld van  gespreid beleggen beleggen, dit omdat je hiermee in je beleggingsportefeuille een brede spreiding hebt gecreëerd. De nadelen van indexfondsen Ondanks de voordelen die indexfondsen bieden, zijn er ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen van beleggen in indexfondsen worden hieronder toegelicht. Minder flexibel Indexfondsen zijn minder flexibel dan actief beheerde fondsen. Dit komt omdat ze een vast portfolio hebben van activa. Beleggers kunnen niet gemakkelijk hun portfolio aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Er kan dus niet snel geprofiteerd worden van bijvoorbeeld korte termijn schommelingen. Kan niet van elke groei profiteren Ook hebben indexfondsen soms moeite om te profiteren van bedrijven die sterk presteren. Dit komt omdat ze een vast percentage van hun activa in elk bedrijf beleggen. Dit kan ervoor zorgen dat ze niet profiteren van de groei van sommige bedrijven. De gevolgde index gaat immers over meerdere bedrijven en niet over één specifiek bedrijf. Geen bescherming tegen nadelen Een portefeuille die stijgt met zijn index, daalt met zijn index. Als u bijvoorbeeld een fonds heeft dat de S&P 500 volgt, zult u genieten van de hoog ten wanneer de markt het goed doet, maar u zult volledig kwetsbaar zijn wanneer de markt daalt. Bij een actief beheerd fonds kan de fondsbeheerder daarentegen een marktcorrectie voelen aankomen en de posities van de portefeuille aanpassen of zelfs liquideren om deze te bufferen. Bij een passief beheerd fonds is dit niet het geval.

18 May 2022 Lees verder

Column: Verdampt mijn spaargeld door inflatie?

Je kunt geen krant openslaan of het gaat erover; De inflatie die momenteel zeer hoog is. Al een tijdje was dit het geval aan de overzijde van de oceaan (in de VS), maar het is nu toch ook echt overgewaaid naar ons land. Hiermee lijkt sparen nóg onvoordeliger te worden. We zeggen hier nadrukkelijk ‘nog’, omdat sparen al niet echt rendabel was gezien de lage (soms zelfs boete!) rentes. Maar blijft het voor jou abstract, al die berichten over rentes en inflatie? Wij leggen uit wat het daadwerkelijk betekent. Inflatie voor dummies Om uit te kunnen leggen wat inflatie voor jou tot gevolg heeft, is het goed eerst stil te staan bij het begrip zelf. Er leven namelijk nogal wat vragen waar het gaat om inflatie. Kortgezegd komt het erop neer dat er inflatie ontstaat, wanneer er een algemene prijsstijging van goederen en diensten is. Hier zeggen we nadrukkelijk algemeen, het gaat dus niet om één product. Of dit het geval is, wordt door overheden en de daardoor ingestelde centrale banken vastgesteld. Wanneer de prijzen stijgen, kun jij dus met één euro minder kopen dan dat voorheen het geval was. Kortom, de munt wordt minder waard. Inflatie versus spaargeld Je voelt hem wellicht al aankomen, maar wat gebeurt er als je dus een langere tijd spaargeld hebt en de inflatie neemt toe? Dan neemt de mogelijkheid om er hetzelfde van te kopen af. Nog steeds abstract? Een voorbeeld: op 1 januari 2020 kost een brood 50 cent. Datzelfde brood kost op 1 januari 2022 60 cent. Je had 300 euro spaargeld in 2020 wat je in 2022 nog steeds hebt. In 2020 had je daar 600 broden voor kunnen kopen, in 2022 nog maar 500. Simpelweg omdat je geld minder waard is geworden doordat de prijzen zijn gestegen. Wat te doen? Blijven sparen? Je geld opmaken? Investeren? Inflatie is iets heel normaals, maar wanneer het heel hoog is maakt het vele mensen onrustig. Bij een normale inflatie vindt er bij spaargeld vaak wel een correctie plaats, doordat je rente van de bank ontvangt. Maar in de huidige situatie is de rente op spaargeld zeer laag, in sommige gevallen moet je zelfs boeterente betalen. Dan gaat het verlies van waarde van je spaargeld dubbelop. Dit is helemáál het geval wanneer je het langere tijd laat staan. Nog niet overtuigd? Mocht je nog steeds denken ‘ik wacht deze storm wel even af’? Dan gaan we je toch nog een voorbeeldje laten zien. Stel je hebt nu 10.000 euro gespaard en de jaarlijkse inflatie is 2% (wat helemaal niet gek is) dan is je 10.000 euro in 2032 nog maar 820,35 euro waard. Kortom, er is actie nodig. Investeren kun je leren Hopelijk heb jij inmiddels ook de conclusie getrokken dat stilzitten eigenlijk geen optie meer is. Wanneer jij druk aan het sparen bent voor je oude dag, dan wil je natuurlijk niet aan het einde van de rit bedrogen uitkomen. Investeren klinkt voor veel mensen nog eng en als een ver-van-hun-bed-show. Toch is het dé oplossing om die inflatie te tackelen. Wanneer het rendement op jouw investering hoger is dan de inflatie, weet je zeker dat je spaargeld in ieder geval (een beetje) groeit. Wat goede investeringen zijn met minimale risico’s? Daar helpen wij je graag mee op weg! Kleine hint; Beleg je geld goed en dan heb jij op je oude dag een dubbele belegde boterham!

17 May 2022 Lees verder

Beleggen voor beginners: 10 tips

Beleggen voor beginners. Aan de slag gaan met beleggen kan best een lastige opgave zijn. Dit is vooral een lastige opgave als je een persoon bent die vaak voorzichtig is met het ondernemen van dingen, omdat je vaak eerst voldoende kennis en vertrouwen wilt ontwikkelen. Niet raar dat wanneer je voor jezelf een lijstje gaat maken met onderwerpen en situaties die een beginnende belegger moet leren, er ongetwijfeld wat dingen vergeten worden. Ook omdat als je het 10 professionele beleggers zou vragen, ze waarschijnlijk allen hun 10 tips net wat anders in zouden richten. Om deze reden bieden wij je een lijstje aan met 10 belangrijke tips over beleggen voor beginners aan. Er is gekozen om, de naar onze mening, belangrijkste persoonlijke eigenschappen en strategische kaders voor jou te benadrukken. Hiermee hopen we jou een stukje verder op weg te helpen een succesvol belegger te worden. Tip 1: Zorg dat je een financieel plan hebt De eerste tip om jou te helpen een succesvol belegger te worden, is zorgen dat je een financieel plan hebt. Maar hoe ziet een financieel plan er uit? Met een financieel plan moet je doelen en mijlpalen beschrijven. Deze omvatten specifieke gespaarde bedragen op een bepaalde datum. Zo’n doel kan bijvoorbeeld zijn: de opleiding van uw kinderen kunnen financieren, voldoende spaargeld hebben om een huis te kunnen kopen, etc. Een heleboel mensen denken ook na over het feit dat ze moeten sparen voor hun pensioen, om na inmiddels zo’n 50 jaar werken genoeg geld over te houden om ervan te kunnen leven tot overlijden. Waar misschien nog beter over nagedacht zou kunnen worden is om zo vroeg mogelijk financiële onafhankelijkheid te bereiken. Het is natuurlijk mogelijk om volledig zelf een financieel plan uiteen te zetten, maar je kunt ook de hulp van een professional inschakelen als je dit lastig vindt. In dat geval kun je contact zoeken met een financieel adviseur of een financieel planner. Als laatste, wacht niet te lang met het maken van je plan. Probeer dit plan zo vroeg mogelijk uiteen te zetten en dit na te leven. Probeer deze dan ook actief bij te werken aan de hand van ontwikkelingen en gewijzigde omstandigheden. Het hebben van een doel werkt namelijk met voldoening. Het behalen van doelen geeft een gevoel van overwinning. Dit houdt je ook gemotiveerd. Hoe eerder je hiermee begint, hoe makkelijker je het jezelf maakt om financieel overzicht te creëren en vooruitgang te boeken. Tip 2: Maak het sparen van geld een prioriteit Voordat je kan gaan beleggen, heb je natuurlijk geld nodig om mee te kunnen investeren. Voor de meeste mensen (Jan modaal) moet daarvoor van het maandelijkse salaris een stukje opzij gezet worden als spaargeld. Het opbouwen van kapitaal heeft als kernwaarde het besparen van zoveel mogelijk geld. Dit bespaarde geld kan vervolgens weer verantwoord en bewust worden geïnvesteerd, om zo weer het kapitaal te laten groeien. Een van de belangrijkste dingen om deze kernwaarde te kunnen bereiken is zuinig leven en het bewust omgaan met je geld. Dit betekent niet dat je zeer en zeer zuinig moet gaan leven en niks leuks meer mag doen. Maar wat wel belangrijk is om te doen, is een keertje je maandelijkse uitgaven op een rijtje zetten en kijken hoeveel van het geld naar onnodige uitgaven gaat, die best geschrapt zouden kunnen worden. Dit zou zomaar eens 200 euro kunnen zijn aan ongebruikte abonnementen, verzekeringen die goedkoper kunnen en impuls uitgaven. Elke maand onnodige uitgaven schrappen, geld opzij zetten en investeren is een erg mooi begin van je beleggingsavontuur. Het in kaart brengen van je maandelijkse uitgaven kan voor elk persoon veel inzicht geven. Tegenwoordig zijn er veel applicaties die je kunnen helpen met het verkrijgen van inzicht in jouw uitgaven en inkomsten. Het zou je nog eens kunnen verbazen waar soms ongemerkt geld aan uit wordt gegeven. Vaak zijn dit kleinschalige herhalingsaankopen die onder aan de streep bij elkaar best tot een verrassend bedrag kunnen komen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn, de persoon die elke dag een bakje koffie neemt op het station voor €2,50. Zeg dat je in een maand gemiddeld 22 werkdagen hebt. Dan is dit elke maand al €55,00 waarvan je elke keer denkt ‘maar een bakje koffie kan toch niet zoveel kwaad?’ Tip 3: Begrijp het principe van rendement op rendement Wanneer je dit principe leert begrijpen en zo vroeg mogelijk in je leven gaat toepassen, dan kun je hier later in je leven de vruchten van plukken. Het rendement op rendement effect duidt op het herinvesteren van je winst. Op het moment dat je winst boekt met investeren of beleggen dan kun je besluiten deze winst te nemen en er wat leuks mee te doen. Wat je ook kunt doen is de gemaakte winst opnieuw investeren om hierover weer winst te kunnen maken. Het principe rendement op rendement duidt dus op het herinvesteren van je winst om over de herinvesteerde winst ook weer winst te kunnen maken. Tip 4: Wees bewust van de risico’s die investeren met zich meebrengt Een belangrijk aspect dat veel beginnende beleggers over het hoofd zien, is het inzien van de risico’s die investeren met zich meebrengt. Het is geen walhalla dat je elk jaar gegarandeerd tussen de 5% en 10% rendement op gaat leveren. Veel mensen denken er niet over na wat ze zouden doen als de beurs daalt. Want gemiddeld is er over de laatste 200 jaar wel een netto rendement van 6,7% jaarlijks geboekt, maar dat is slechts een gemiddelde. Daarbij horen dus ook de wat mindere jaren. Deze volatiliteit moet door elke belegger begrepen worden om niet voor plotselinge verrassingen komen te staan. Een ander cruciaal aspect is je eigen risicotolerantie bepalen. Hierbij hoort de vraag: ‘Hoeveel ben ik bereid te verliezen als mijn investeringen in waarde dalen?’ Of de vraag: ‘Hoeveel prijsvolatiliteit kan ik in mijn beleggingen accepteren zonder dat ik mij zorgen ga maken?’ Door jezelf deze vragen te stellen en deze te beantwoorden, kun je voor jezelf een risicotolerantie bepalen, waardoor je bij een waarde daling van te voren weet hoeveel jij maximaal kan verliezen. Dit soort bepalingen helpen je ook bij het uitkiezen van je beleggingen. Vaak wordt er bij het beleggen de uitspraak gedaan ‘Let op, je kunt je inleg verliezen’. Echter is het met investeren in aandelen erg uitzonderlijk om je gehele inleg te verliezen. Dit zou namelijk alleen gebeuren als het bedrijf waarin jij je investeringen hebt gedaan failliet gaat. Toch moet je je ervan bewust zijn dat de mogelijkheid er nog steeds is. Tip 5: Begrijp diversificatie en asset allocatie Zowel diversificatie als asset allocatie zijn twee nauw verwante principes die een belangrijke rol spelen bij zowel het minimaliseren van je risico, als bij het optimaliseren van je potentiële rendement. Diversificatie houdt namelijk in dat wanneer je belegt, je je beleggingsportefeuille spreidt over meerdere beleggingen. Dit doe je in de hoop de grote verliezers te compenseren met aan de andere kant wat grote winnaars. Asset allocatie lijkt hier erg op en heeft min of meer hetzelfde doel, maar is meer gericht op het verdelen van jouw beleggingsportefeuille over meerdere beleggingscategorieën. Er is namelijk keuze uit verschillende categorieën zoals aandelen, obligaties, contanten en soms zelfs vastgoed. De eerder benoemde financiële planning zal ook elke keer herzien op deze verdeling. Zo houdt je dus zoals eerder gezegd, je portefeuille actief bij en zorg je dat deze nog voldoet aan je planning en doelen. Tip 6: Houd de kosten zo laag mogelijk Eén ding waar je geen controle over hebt is het toekomstige rendement op je beleggingen en investeringen. Iets anders waar je wel de controle over hebt, zijn de kosten. Met kosten bedoelen we transactiekosten, vergoedingen voor het beheer van je beleggingen, vergoedingen voor het houden van posities etc. Deze kunnen mogelijk een aanzienlijke belemmering vormen voor je investeringen als deze te hoog oplopen. In tijden met rendement kunnen deze namelijk wel eens hoger uitkomen dan het rendement dat je maakt als je hier niet goed van op de hoogte bent. Een vermogensbeheer rekent kosten voor het beheren van jouw beleggingen en investeringen. Deze kunnen soms ook aardig oplopen. En in dit geval bieden hogere kosten niet meer garantie of überhaupt garantie, op rendement in de toekomst. Het kan dus nooit kwaad om voor je investeert even te kijken wat hiervan de kosten zijn. Deze zullen er altijd zijn, anders verdient de broker of de vermogensbeheerder niks. Tip 7: Begrijp de klassieke beleggingsstrategieën Er zijn een altijd strategieën waarvan het belangrijk is dat de beginnende belegger deze begrijpt. Dit zijn actief beleggen tegenover passief beleggen, waarde beleggen tegenover groei beleggen en inkomensgericht beleggen tegenover winstgericht beleggen. Hoewel er slimme fondsmanagers zijn die de markt kunnen verslaan, zijn er maar weinig die dit consequent kunnen doen op de lange termijn. Dit heeft als gevolg dat sommige beleggingsexperts, goedkope passieve beleggingsstrategieën aanbevelen, om de markt te kunnen volgen. Op het gebied van aandelenbeleggingen geven waarde beleggers vaak de voorkeur aan aandelen die relatief goedkoop lijken, in vergelijking met het gemiddelde of de rest van de markt. Dit doen ze op basis van maatstaven zoals de koers-winstverhoudingen, vaak met de achterliggende gedachte dat aandelen een zowel ruim opwaarts potentieel heeft als een beperkt neerwaarts risico. Groei-investeerders daarentegen zien meer kans op winst bij aandelen die een snelle stijging van de inkomsten laten zien, zelfs als ze relatief gezien duur zijn. Inkomensgerichte beleggers zijn vooral op zoek naar een stabiele stroom van dividendinkomsten en rente. Om de reden dat zij het doorlopende besteedbare geld nodig hebben, misschien omdat zij dit zien als een strategie die het risico beperkt of misschien wel beide. Beleggers die zijn gericht op winst zijn meestal niet zo geïnteresseerd in de inkomstenstromen uit beleggingen, maar zijn daarentegen op zoek naar aandelen waarvan de waarde op de lange termijn waarschijnlijk aanzienlijk zal stijgen. Tip 8: Wees altijd gedisciplineerd Als het zo is dat je inderdaad belegt voor de lange termijn, volgens een weloverwegen, door jezelf opgesteld financieel plan. Dan is discipline een van de belangrijkste aspecten bij beleggen. Emotionele reacties op grote markfluctuaties of angstaanjagende media berichten, zijn vaak de ondergang van elke belegger. Helemaal zonder emotie handelen is vaak onmogelijk, maar deze onderdrukken is wel mogelijk. Zolang jij je aan je opgestelde financiële plan houdt moet het op de lange termijn goedkomen. Even snel iets doen omdat je denkt iets te zien, wat niet volgens je plan is, leidt vaak tot negatieve gevolgen. Tip 9: Denk als een eigenaar of geldschieter Aandelen zijn letterlijk een bewijs van eigendom in een zakelijke onderneming. Daarentegen vertegenwoordigen obligaties leningen die door de belegger aan de emittent zijn verstrekt. Mocht je van plan zijn een intelligente langtermijn belegger te willen zijn, in plaats van een speculant op de korte termijn (trader)? Dan kun je denken als een potentiële ondernemer voordat je het aandeel aanschaft. Aan de andere kant kun je ook denken als gelschieter voordat je een obligatie koopt. Wil je eigenaar worden van het bedrijf? Of schuldeiser van de uitgever? Tip 10: Als je het niet begrijpt, investeer er dan niet in! De laatste tip, maar misschien wel een van de belangrijkste, is dat je niet moet beleggen in producten of instrumenten die je niet begrijpt. Door de toename van steeds meer verschillende soorten beleggingsproducten, maar ook door steeds ingewikkeldere beleggingsproducten, worden beginnende beleggers soms overspoeld met de verschillende mogelijkheden en zien ze door de bomen het bos niet meer. Als beginnende belegger zijn er namelijk een heleboel producten waarvan je de werking niet begrijpt. Een simpele en verstandige vuistregel voor elke belegger is om nooit te investeren in producten of instrumenten die je niet volledig begrijpt, vooral als het gaat om de risico’s. Een uitvloeisel hiervan is om erg voorzichtig te zijn met investeringsrages. Velen hiervan zullen de test op de lange termijn namelijk niet doorstaan. In bovenstaand artikel over 'beleggen voor beginners' hebben we je 10 handige tips meegegeven over waar je op moet letten bij het beginnen met beleggen. Ben je ook benieuwd naar de 7 meestgemaakte beleggersfouten? Klik dan hier.

13 May 2022 Lees verder

Voordelen en nadelen van beleggen

Beleggen is de laatste jaren enorm populair geworden. Veel mensen doen het om hun geld te laten renderen, of in ieder geval niet te verliezen. Maar beleggen brengt ook risico's met zich mee. In dit blogartikel bespreken we de voordelen en nadelen van beleggen. Voordelen van beleggen Dat veel mensen beginnen met beleggen is natuurlijk niet zomaar. Beleggen brengt namelijk een aantal voordelen met zich mee. De belangrijkste voordelen zijn hieronder voor je op een rijtje gezet: Geld verdienen Het aller belangrijkste voordeel is dat je geld kunt verdienen met beleggen. Voor je gaat beleggen is het natuurlijk wel belangrijk om te weten in welke producten je moet gaan beleggen. Ook moet je je goed inlezen en kijken welke strategie bij je past. Wil je bijvoorbeeld zelf gaan beleggen of laat je het door een externe partij doen? Door een externe partij het te laten doen, verdien je een passief inkomen. Onder passief inkomen wordt inkomen verstaan dat niet direct in relatie staat tot jouw arbeid. Je verdiend dus geld, zonder dat je er zelf tijd of moeite in hoeft te steken. Het voordeel hiervan is dat je zelf geen kennis of tijd hoeft te hebben om te gaan beleggen, en wel vermogen kunt opbouwen. Geld beschermen tegen inflatie Daarnaast is beleggen ook een goede manier om je geld te beschermen tegen inflatie. Als je geld belegt in tegen inflatie beschermde beleggingsproducten, zoals vastgoed, dan zal de waarde van je belegging in de meeste gevallen stijgen. Dit betekent dat je koopkracht toeneemt. De koopkracht geeft aan hoeveel je kunt kopen. Als de inflatie stijgt, gaan de prijzen omhoog, waardoor je koopkracht omlaag gaat. Je kunt immers voor het zelfde bedrag/loon minder kopen. Door te beleggen kun je je vermogen toch laten groeien en dus je koopkracht op peil houden. Rendement-op-rendement effect Een ander aantrekkelijk voordeel van beleggen kan het rendement-op-rendement effect zijn, indien je belegt met een lange looptijd. Het rendement-op-rendement effect is een manier om je vermogen exponentieel toe te laten nemen, door je behaalde rendement te herbeleggen. Je legt dus geld in en naarmate je er langer mee rolt, hoe meer eraan blijft plakken. Hoe groter het rendement, hoe groter het effect op het totaal zal zijn. Aan de hand van een rekenvoorbeeld wordt het rendement-op-rendement effect misschien duidelijker. Voorbeeld: Stel je gaat beleggen met €100 euro en je gemiddelde jaarlijkse winst is 5%. Dan levert het rendement-op-rendement effect je het volgende op. Jaar Vermogen 1 €100,- 2 €105,- 3 €110,25 4 €115,76 5 €121,55   In het bovenstaande voorbeeld zie je dus dat je rendement-op-rendement kunt maken. Ook zie je dat naarmate je belegt met een langere looptijd, je vermogen steeds meer waard wordt. Fiscaal aantrekkelijk In sommige gevallen kan beleggen ook fiscaal aantrekkelijk zijn. Er zijn bepaalde beleggingen, zoals vastgoedbeleggingen, die in sommige landen fiscaal vriendelijk zijn. Dit betekent dat je minder belasting hoeft te betalen over de winsten die je maakt met beleggen. Dit is echter wel iets waar je goed over na moet denken, want in sommige gevallen kan beleggen ook fiscaal nadelig zijn. Nadelen van beleggen Beleggen kent echter ook wat nadelen. De belangrijkste nadelen van beleggen zijn hieronder op een rijtje gezet: Risico Het belangrijkste nadeel is het risico dat je loopt. Beleggen betekent namelijk dat je geld inzet op iets wat waarde kan kwijtraken. Dit betekent dat je mogelijk minder geld terugkrijgt dan waar je mee begonnen bent. Des te hoger je kans op een hoog rendement, des te hoger het risico is dat je loopt. Dek ten alle tijden om je risico te beperken, je risico’s af. Ook door je beleggingen te spreiden, kun je je risico verminderen. Je kunt je beleggingen bijvoorbeeld spreiden door je geld te investeren in verschillende aandelen en niet alles in te zetten op één aandeel. Ook door het investeren in verschillende beleggingsproducten kun je spreiding in je portefeuille creëren. Onthoud wel: beleggen brengt ten alle tijden risico met zich mee. Je kan namelijk nooit 100% kans hebben op winst. Tijdrovend Daarnaast is beleggen ook tijdrovend. Zo moet je je goed verdiepen in de markt, moet je je verdiepen in verschillende beleggingsproducten en je moet continue up to date blijven met verschillende trends in de markt. Voor je gaat beleggen dien je dus uitgebreid onderzoek uit te voeren, wat veel tijd kost. Als je niet voldoende tijd steekt in het opbouwen van je beleggingen, loop je het risico dat je verlies maakt. Emotioneel belastend Tenslotte is beleggen ook emotioneel belastend. Als je geld verliest door een belegging, kan dit ernstige gevolgen hebben voor je emotionele welzijn. Zo kunnen mensen door hele grote verliezen emotioneel helemaal naar de grond gaan. Zij kunnen bijvoorbeeld angst, paniek of mentale pijn ervaren. Om dit te voorkomen is het belangrijk om je risico ten alle tijden af te dekken. Door je risico af te dekken, kun je wel verlies maken, maar tot op zekere hoogte.   Er zijn dus zowel voordelen en nadelen van beleggen. Het is belangrijk om deze voordelen en nadelen van beleggen in ogenschouw te nemen voordat je besluit om te beleggen. Alleen door bewust te zijn van de risico's die je loopt, kun je ervoor zorgen dat je beleggingen zo veilig mogelijk zijn. Als je er echter voor openstaat om het risico te nemen, kan beleggen een geweldige manier zijn om geld te verdienen. Het is belangrijk om te onthouden dat beleggen nooit zonder risico is, dus wees voorzichtig met je geld. Weeg voor je begint met beleggen de voordelen van beleggen op tegen de nadelen en maak dan een beslissing.

12 May 2022 Lees verder

Wat is een forex broker?

Wat is een forex broker? Een forex broker is een financiële dienstverlener. Deze financiële dienstverlener geeft handelaren en beleggers toegang tot een platform om daar vreemde valuta te kunnen kopen en verkopen. Forex staat voor ‘Foreign Exchange’. Dit betekent handel in vreemde valuta’s. Bij forex worden transacties altijd gedaan tussen een paar van twee verschillende valuta’s. Een Forex broker begrijpen De markt voor forex is wereldwijd 24 uur per dag, 5 dagen in de week geopend. In het weekend is de markt dicht. De meeste klanten van een forex broker zijn particuliere handelaren die het platform gebruiken voor de speculatie op verschillende valutaparen. Er behoren niet alleen particuliere handelaren tot het platform, maar ook institutionele beleggers. Elke forex broker zal verantwoordelijk zijn voor slechts een klein deel van het gehele volume van de markt. De rol van een forex broker De meeste forex transacties zijn tussen paren van valuta’s van de 10 landen die deel uitmaken van de G10. De landen (naties) die daar aan meedoen en hun valuta’s zijn: de Amerikaanse Dollar(USD), de Euro(EUR), de Pond Sterling(GBP), de Japanse Yen(JPY), de Australische Dollar(AUD), de Nieuw-Zeelandse dollar(NZD), de Canadese Dollar(CAD), en de Zwitserse Frank(CHF). De meeste brokers bieden de mogelijkheid om in deze valuta’s te handelen, maar ook in die van opkomende markten. Bij een forex broker kan een handelaar een transactie doen door een valutapaar te kopen en een transactie sluiten door datzelfde paar weer te verkopen. Neem bijvoorbeeld een handelaar die euro’s wil omwisselen voor Amerikaanse dollars, die zal het EUR/USD paar kopen. Kortom, het kopen van euro’s met Amerikaanse dollars. Om deze transactie weer te sluiten verkoopt de handelaar ditzelfde paar weer. Kortom, het kopen van Amerikaanse dollar met euro’s. Winst zal in dit geval gemaakt worden wanneer de koers van het EUR/USD paar hoger staat op het moment dat de handelaar de transactie sluit, dan wanneer deze is ingenomen. Het openen van een forex account Door alle digitale mogelijkheden die we tegenwoordig hebben is het openen van een handelsaccount voor de forex markten vrij eenvoudig. Dit kan gemakkelijk online op de website van een forex broker. Vaak wordt er bij het openen van een live account door de broker wel gevraagd een minimaal bedrag te storten als onderpand. Niet alle brokers eisen dit. Wat bij forex brokers ook veel wordt aangeboden is hefboomwerking (leverage). Met hefboomwerking kunnen er grotere bedragen verhandeld worden dan het bedrag dat op de handelsrekening staat. Afhankelijk van het land waarin de broker is gevestigd kan de maximale hefboomwerking variëren van 30 tot 500 keer het beschikbare bedrag op de handelsrekening. Let wel op, het handelen met een zeer hoge hefboomwerking brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Hoe verdienen forex brokers geld? Forex brokers kunnen geld verdienen op twee verschillende manieren. De eerste manier is de spread tussen de bied- en laatprijs. Laten we als voorbeeld het EUR/USD paar nemen. Zeg nu dat de biedprijs voor dit paar 1,21010 is. De laatprijs is in deze situatie 1,21025. Het verschil tussen deze twee prijzen - de spread - is in dit geval 0,00015. Wanneer een handelaar een positie heeft geopend kan het zijn dat de broker het bedrag voor deze spread gelijk incasseert, of op het moment dat de transactie wordt gesloten. De andere manier waarop forex brokers geld verdienen is door het rekenen van transactiekosten of een andere soort extra vergoeding. Ook is het mogelijk dat ze een bedrag rekenen voor het maandelijkse gebruik van de software. De concurrentie tussen brokers is momenteel moordend. De meeste forex brokers moeten zoveel mogelijk vergoedingen elimineren om nog particuliere handelaren en beleggers aan te kunnen trekken. Naast de spread die vrijwel door elke forex broker wordt gerekend, bieden er veel forex brokers ook weinig of geen transactie kosten. Regulering van forex brokers De branche van forex brokers kent wereldwijd verschillende partijen die de hele boel reguleren. Deze partijen houden de forex brokers onder toezicht. Gereguleerde forex brokers krijgen een certificaat hiervan en hebben deze vaak op de website staan. Erg belangrijke en/of bekende regulerende partijen in Amerika zijn de Commodity Futures Trading Commission(CFTC) en de National Futures Association (NFA). In deze blog is er antwoord gegven op de vraag: '' wat is een forex broker?'' Meer weten over brokers klik dan hier.

12 May 2022 Lees verder

Podcast

De beste belegger ooit

Je wilt starten met beleggen, aar weet niet wat de eerste stap is. Welke broker kies je? Wat is je strategie? En wanneer stap je in en uit? In De Beste Belegger ooit helpt meesterbelegger André Brouwers je op weg. Hij is wat je noemt een echt selfmade belegger. André is vaak op zijn bek gegaan, maar heeft daardoor ook veel geleerd. Samen met presentator Tom Jessen deelt hij de belangrijk beleggingslessen zodat jij meteen aan de slag kunt met een gedegen strategie. 

De Beste Belegger Ooit

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
PROBEER ONS LIDMAATSCHAP
NU 30 DAGEN GRATIS UIT.