Bekijk al onze reviews op Trustpilot

Kennisbank

Op onze blogpagina, ook wel Kennisbank genoemd, kun je alle gratis artikelen vinden over beleggen. Er zijn meer dan 350 blogs geschreven over diverse onderwerpen. Doe er je voordeel mee en verbreed je kennis. 

Waarde aandeel 6

Rendement op obligaties

Rendement op obligaties kun je in tweeën opdelen. Zo kan rendement gehaald worden op de aankoopprijs ten opzichte van de nominale waarde van een obligatie. Dit wordt het aflossingsrendement op obligaties genoemd. Tweede deel van rendement op obligaties is het couponrendement. Bij couponrendement wordt elk jaar gekeken hoeveel coupon verdiend wordt afgezet tegen de aankoopprijs van de obligatie. Beide onderdelen lichten we ter verduidelijking toe aan de hand van een voorbeeld. Een 10-jaars Nederlandse staatsobligatie geeft 1% coupon met een nominale waarde van €1.000. De obligatie is uitgegeven in 2012, wat betekent dat deze anno 2016 nog zes jaar te gaan heeft. Stel dat de koers van deze obligatie 80 is, wat betekent dat deze obligatie €800 kost. stel: een beleggers wilt obligaties kopen en deze de komende zes jaar behouden totdat de obligatie wordt afgelost dan behaald de belegger een resultaat van €200. Dat betekent per jaar ongeveer €33 per jaar. Dan is het aflossingsrendement per jaar 4,2%. Rendement op obligaties: redelijk zeker inkomen Behalve het aflossingsrendement op obligaties(zie boven) wordt door de belegger ook rendement op couponbetalingen behaald. De belegger krijgt de komende zes jaar tien euro per jaar, een procent van duizend euro. Per jaar haalt de belegger een couponrendement van 1,25 procent namelijk tien euro en achthonderd euro. In totaal behaalt de belegger dus een rendement van 5,45 procent per jaar op dezelfde obligatie. Obligaties bieden een redelijk zeker inkomen, uiteraard wel afhankelijk van de kredietwaardigheid van de uitgever. Daarom zijn ze zeer bruikbaar voor mensen die hun inkomen halen uit hun beleggingen. Vaak ook mensen die met het geld hun pensioen aanvullen. Om dit te bewerkstelligen, wordt vaak een zogenaamde dakpanconstructie gebruikt. Met een dakpanconstructie kan er stabiel rendement op obligaties worden gemaakt.   Dakpanconstructie Bij een dakpanconstructie kiest men een bepaalde looptijd uit, bijvoorbeeld vijf jaar. De belegger stelt zichzelf een doel en wil over vijf jaar een vrij stabiel rendement uit de beleggingen halen om zijn pensioen zo aan te vullen. De belegger koopt ieder jaar een 5-jaars obligatie. Tegen de tijd dat de belegger met pensioen gaat, zal ieder jaar een obligatie worden afgelost en zullen de overgebleven obligaties coupon uitkeren. Uiteraard kan de belegger doorgaan met ieder jaar weer een obligatie aanschaffen, maar dan zal hij nooit volledig gebruik kunnen maken van het inkomen dat vergaard wordt uit de verlopen obligatie, omdat dat weer in de nieuwe obligatie moet worden gestoken. Obligaties 2023 Wie in 2023 het effectief rendement op obligaties wil berekenen, moet vooral kijken naar het effectieve rendement van de investering en niet alleen naar de nominale couponrente. Rendement bij aankoop van een obligatie is een momentopname. Het effectief rendement op obligaties houdt rekening met de resterende looptijd van de lening en dus het resultaat dat u maakt zolang u de obligatie bewaart. Het effectieve rendement maakt het mogelijk om verschillende obligaties met elkaar te vergelijken. Op zoek naar obligaties met het hoogste effectief rendement en effectieve rente. Perpetuele obligaties Er zijn overigens ook obligaties die eeuwig duren. Deze obligaties worden ook wel perpetuele obligaties genoemd. Als het over obligaties en leningen gaat dan is het een gegeven dat de koers gedurende de looptijd zal wijzigen en dus ook meteen het rendement voor de lener. Zeker is echter dat de obligatie aan het eind van de looptijd wordt afgelost, mits een obligatie dus bijvoorbeeld eeuwigdurend is of er sprake is van faillissement. Wat betreft het rendement op obligaties ben je afhankelijk van meer zaken als bijvoorbeeld een stijgende marktrente, die leiden tot een lagere koers. U koopt immers ook liever een obligatie voor dezelfde prijs met een hogere couponrente. Verkoop je dan, dan kun je dus spreken van koersverlies. Het effect van een rente die oploopt is groter op een obligatie met een wat lagere looptijd. Actieve belegger De echt actieve belegger kiest vaak ook eerder voor een obligatie met een kortere looptijd of voor obligaties waarvan duidelijk is dat ze zijn ondergewaardeerd. Bedrijfsobligaties zijn een typisch voorbeeld van dergelijke ondergewaardeerde obligaties. De actieve belegger maakt  bij ondergewaardeerde obligaties gebruik van tussentijdse koerswinst. Echte speculant houdt in dit kader ook Europese Unie landen die wat in de problemen gekomen zijn scherp in de gaten. De meer defensief ingestelde belegger kiest veel eerder voor zekerheid en koopt dus obligaties bij voorkeur bij uitgifte en ‘zit de hele rit’ gewoon uit.   Zijn Obligaties veilig? Duidelijk is dat het rendement van de dag geen goede tool is om obligaties en het rendement op obligaties goed met elkaar te vergelijken. Een tool die dit wel heel goed mogelijk maakt, is het zogenaamde effectieve rendement, dat rekening houdt met de investering bij aankoop, de nominale waarde aan het einde van de looptijd en de couponrente. Concluderend kan gesteld worden dat obligaties als veilig beschouwd kunnen worden en daarom zitten obligaties ook in zoveel beleggingsportefeuilles. Niet zelden worden obligaties zelfs gekocht om andere, meer risicovolle beleggingen wat te compenseren. Het is altijd zeer verstandig om voor de aankoop van een obligatie het effectieve rendement te bepalen, waarbij de resterende looptijd van een lening natuurlijk ook een grote rol speelt. Met obligaties is nog steeds een hoog rendement te halen, zeker bij koersstijgingen door lage marktrente. Klik hier voor meer informatie over de risico's van obligaties.

09 mrt 2023 Lees verder
Waarde aandeel 10

Bedrijfsobligaties

In dit artikel bespreken we de verschillen tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties, hoe bedrijven obligaties kunnen uitgeven en hoe beleggers hierin kunnen investeren. Wat zijn Bedrijfsobligaties en hoe werken ze? Bedrijven kunnen ervoor kiezen om obligaties uit te geven als zij niet de mogelijkheid hebben om aandelen uit te geven (ze zijn bijvoorbeeld niet beursgenoteerd) of omdat ze niet meer aandelen willen uitgeven. Het kan ook zo zijn dat banken niet meer geld willen uitlenen. In dit soort gevallen zal een bedrijf ervoor kiezen om obligaties uit te geven. Obligaties hebben een bepaalde looptijd, waarbij het bedrag op het einde van de looptijd wordt terugbetaald aan de belegger. Het is belangrijk om te weten wanneer de obligaties aflopen, zodat je daarop kunt anticiperen. Obligaties betalen doorgaans een vaste rente per jaar aan de belegger gedurende de looptijd. Dit kan een aantrekkelijk kenmerk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele inkomstenstroom. De waarde van obligaties kan stijgen of dalen gedurende de looptijd, afhankelijk van diverse factoren, zoals de rentestand en de financiële gezondheid van het bedrijf. Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden bij het beleggen in bedrijfsobligaties. Verschil Staatsobligaties en bedrijfsobligaties In tegenstelling tot staatsobligaties, kunnen bedrijven wel allerlei soorten obligatie uitgeven, net wat het bedrijf goed dunkt. Ondernemingsobligaties zijn doorgaans risicovoller dan staatsobligaties, maar niet per definitie. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat bedrijven failliet kunnen gaan. Technisch gezien kunnen landen dit ook, maar die houden niet op te bestaan en bedrijven wel. Daarnaast is van overheden veel beter te zien hoe de financiële huishouding ervoor staat, bij bedrijven is informatie hierover doorgaans beperkter. Daarentegen hebben bedrijfsobligaties over het algemeen een hoger rendement dan staatsobligaties, omdat ze risicovoller zijn. Beleggers nemen immers meer risico door te investeren in een bedrijf dat failliet kan gaan. Standard & Poor's(S&P) Standard & Poor's(S&P) is een ratingbureau dat de kredietwaardigheid van bedrijven en landen beoordeelt op basis van financiële informatie. Het is belangrijk om de rating van een bedrijf te kennen voordat je in zijn obligaties investeert, omdat dit een indicatie kan zijn van het risico van de obligaties. Beursgenoteerd Een bedrijf hoeft niet beursgenoteerd te zijn om obligaties aan te kunnen bieden. Een bedrijf als Hema heeft bijvoorbeeld obligaties, maar heeft geen beursnotering. Het is voor dit soort bedrijven een relatief goedkope en makkelijke manier om aan kapitaal te komen. Een beursnotering verkrijgen is een tijdrovend en duur proces en extra aandelen uitgeven zorgt voor kapitaalverwatering en dat vinden aandeelhouders niet fijn, omdat daardoor de bestaande aandelen minder waard worden. Bedrijfsobligaties kunnen doorgaans wel direct gekocht worden van de uitgever door zich in te schrijven bij een tenderemissie of door obligaties te kopen via een toonbankemissie. Het is voor minder grote bedrijven echter vaak gebruikelijk om het via een onderhandse emissie te doen, omdat dit goedkoper is. Banken Banken hebben vaak meer exotische obligaties, naast het reguliere aanbod. Een voorbeeld hiervan is de Contingent Convertible (CoCo). Dit zijn langlopende achtergestelde leningen in de vorm van een converteerbare obligatie. Banken gebruiken deze om vreemd vermogen om te kunnen zetten in eigen vermogen. Er is veel kritiek op dit product vanwege het hoge risico waaraan een belegger wordt blootgesteld, wat door belegger vanwege de complexiteit lang niet altijd goed ingeschat wordt. Kortom: Als beleggers geïnteresseerd zijn in het kopen van bedrijfsobligaties, kunnen ze beleggen via een beleggingsfonds of via een online broker. Beleggen in obligaties kan aantrekkelijke zijn vanwege de relatief lage risico's en de stabiele inkomstenstroom. Beleggers moeten zich echter bewust zijn van de mogelijke schommelingen in waarde gedurende de looptijd en de risico's die verbonden zijn aan het type obligatie waarin ze investeren. Samenvattend biedt dit artikel informatie over de verschillen tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties, hoe bedrijven obligaties kunnen uitgeven en hoe beleggers hierin kunnen investeren. Meer weten over beleggen? Volg onze online cursussen of verbreed u kennis met onze leerzame artikelen.

09 mrt 2023 Lees verder
Waarde aandeel 8

Obligaties, wat zijn het?

Obligaties. Een bekend begrip, maar lastiger dan de meeste mensen zullen denken. Wat is een obligatie? Een obligatie is in feite een lening die een belegger afgeeft aan een bedrijf. Als een bedrijf kapitaal nodig heeft, maar geen extra aandelen kan of wilt uitgeven en niet meer geld bij een bank kan of wilt lenen, dan kunnen zij ervoor kiezen om obligaties uit te geven. In tegenstelling tot een normale lening is het niet diegene die het geld uitleent die de voorwaarden bepaald, maar de lenende partij, de emittent. Daarnaast zijn de schuldbewijzen verhandelbaar. Een obligatie maakt deel uit van een veel grotere lening die in kleinere porties is opgedeeld. De houder van het schuldbewijs heeft net als bij een lening recht op een rentevergoeding, die bij obligaties een coupon genoemd wordt, en op termijn de volledige aflossing van het geleende bedrag, de nominale waarde. De nominale waarde van het financiële product is vaak €1.000, maar niet perse. Obligaties VS aandelen In tegenstelling tot een aandeelhouder is een obligatiehouder geen mede-eigenaar van een onderneming. Een obligatie is namelijk een schuldbewijs, uitgegeven door een onderneming of een overheid. Beleggers kopen een obligatie en ontvangen hiervoor jaarlijks een rentevergoeding. De waarde die op de obligatie staat gedrukt (meestal € 1.000,-) heet de nominale waarde. Bij terugbetaling van de obligatie aan het einde van de looptijd, krijgt de obligatiehouder de gehele nominale waarde weer uitgekeerd. De beurswaarde van de obligatie kan tijdens de looptijd wel veranderen. Obligaties, in welke vorm dan ook, hebben een aantal gezamenlijke  kenmerken, te weten: Nominale waarde; Couponrente of rentevergoeding; De coupondatum; De gemiddelde (resterende) looptijd; Het (effectief) rendement; Renterisico; Herbeleggingsrisico; Het debiteurenrisico. Nominale waarden Anders dan bij aandelen, mag een obligatie wel onder de nominale waarden geplaatst worden. In sommige gevallen is dit zelfs nodig, omdat er anders geen aankopen zullen plaatsvinden. De koers van een obligatie werkt ook anders. Ten eerste wordt koers niet genoteerd als waarde, maar als indexcijfer. Als de koers van obligatie gelijk is aan de nominale waarde, dan zal de koers 100 noteren. Een koers van 95 betekent dat de koers van de obligatie 5% onder de nominale waarde ligt. Bij aandelen, maar ook bij opties of goud zal deze notatie niet voorkomen. Waar het wel voorkomt is bij beleggingsfondsen, maar daar is dat ook meteen de prijs en dat is bij een obligatie niet het geval. Couponrente De overheid of particuliere instelling die de obligatie uitgeeft, dient uiteraard een vergoeding te geven voor de schuld aan de obligatiehouder (bezitter van de obligatie). De obligatiehouder is immers bereid zijn geld voor kortere of langere tijd uit te lenen. Deze rentevergoeding heet couponrente. De couponrente is een percentage van de nominale waarde. De couponrente is niet afhankelijk van de beurskoers. Voorbeeld: De nominale waarde van één obligatie is 1.000,- euro. Deze obligatie heeft een couponrente van 7% die jaarlijks wordt uitgekeerd per 1 juli. De jaarlijkse rentevergoeding bedraagt onafhankelijk van de beurskoers 70,- euro per jaar (7% van de nominale waarde van  1.000,- euro per obligatie). Indien de obligatie bijvoorbeeld wordt aangekocht op een koers van  90 % dan wil dit zeggen dat er om de obligatie in bezit te krijgen 90 % van de nominale waarde dient te worden betaald. In casu 90% maal 1000 euro = 900 euro. Jaarlijks wordt er echter 70 euro rente betaald (te weten 7 % maal 1000 euro = 7% maal de nominale waarde). De jaarlijkse rentevergoeding is dan ook eigenlijk geen 7 % per jaar maar 70 / 900 = 7,78 % per jaar. Als de obligatie na twee jaar wordt afgelost tegen 100 % dan zal het rendement met nog eens gemiddeld 5 % per jaar stijgen (op basis enkelvoudige interest). Immers de aflossingswinst zal in dat geval 10 % bedragen. Aflossingskoers (in dit geval 100%) minus de aankoopkoers (90%). Het gemiddelde rendement komt dan uit op 12,78 % (op basis van enkelvoudige interest en exclusief opgelopen rente). Nu bij obligaties de opgelopen rente geen bestanddeel is van de koers, zoals in het geval van dividend bij aandelen, zal de belegger die zijn obligaties verkoopt, voor het moment dat de rente wordt uitgekeerd (coupondatum), voor het verlies aan rente willen worden gecompenseerd. De belegger die zijn obligatie voor de coupondatum verkoopt ontvangt dan ook van de kopende partij op het moment van overdracht van de obligaties de tot aan dat moment op de obligatie gerijpte rente. Voor de kopende partij leidt dit tot een extra investering die hij op rentecoupondatum weer terug ontvangt. De rente die de kopende partij betaald aan de verkopende partij noemt men opgelopen of mee gekochte rente. Coupondatum De rente van een obligatie wordt meestal één keer per jaar uitbetaald. De datum waarop dit gebeurt, wordt coupondatum genoemd. Bij uitgifte van een obligatie (emissie) staat de looptijd van de obligatie vast. Hoe langer deze periode, hoe hoger de rentevergoeding zal zijn voor de obligatiehouder. De koper van de obligatie wil namelijk graag een hogere vergoeding ontvangen naarmate hij zijn geld langer uitleent aan de overheid of een particuliere instelling. Indien een obligatie niet bij uitgifte (emissie) wordt gekocht, kan een belegger de obligatie ook op de beurs kopen. In dat geval is de resterende looptijd van groot belang voor de belegger. In het algemeen zal gelden dat indien er voor het overige gelijkblijvende omstandigheden aanwezig zijn (ceteris paribus) de koers van de obligatie hoger zal zijn indien de looptijd langer is. De gemiddelde (resterende) looptijd van een obligatie Een obligatie met een relatief lange resterende looptijd (bijvoorbeeld tien jaar), reageert over het algemeen sterker op een wijziging van de marktrente dan een obligatie met een relatief korte resterende looptijd (bijvoorbeeld twee jaar). De reactie van de koers op een stijging van de marktrente is bij een kortlopende obligatie meestal kleiner dan bij een langer lopende obligatie met voor het overige dezelfde voorwaarden.  Ter verduidelijking kan het volgende voorbeeld dienen: een obligatielening zal niet meer reageren op renteschommelingen indien deze 1 dag voor aflossing van de gehele lening ter verkoop aangeboden wordt. De koers van de obligatie zal onafhankelijk van de rente rond de aflossingskoers noteren.  Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zal de obligatie immers de neiging hebben om terug te keren naar een koers van 100 ofwel 100% (nominale waarde), indien de aflossing van de obligatie tenminste plaats zal hebben tegen nominale waarde (100%). Aflossingsmethode Beleggers die een obligatie kopen ontvangen een jaarlijkse vooraf bepaalde rentevergoeding. De hoogte van deze vergoeding kan gedurende de gehele looptijd van de obligatie vaststaan, maar bij sommige soorten obligaties is deze variabel. Op een bepaald moment ontvangt de koper van de obligatie weer de nominale waarde van de lening. Dit noemen we de aflossing van de lening. De aflossing van een obligatielening kan op drie verschillende manieren: Aflossing ineens. Hierbij lost men aan het einde van de looptijd de gehele lening in één keer af. Dit noemen we een bullet-lening. Lotende leningen. Bij deze leningen wordt jaarlijks een evenredig gedeelte uitgeloot. In principe ontstaat er een obligatielening met een lineaire aflossing. Een notaris loot deze obligaties. Bij een obligatielening die gedurende vijf jaar geleidelijk aflost, vindt dus elk jaar een terugbetaling van een vijfde deel van de lening plaats. Geen aflossing. Deze obligaties zijn eeuwigdurend en kennen geen aflossing. Door deze eeuwigdurendheid lijkt een perpetuele lening op een preferent aandeel, alhoewel het uiteraard geen eigen vermogen is. De houder van deze obligatie kan zijn geld dus alleen terugkrijgen door zijn obligatie (op de beurs) weer te verkopen of op het moment dat de emittent over gaat tot vervroegde aflossing. Couponrendement Het couponrendement van een obligatie houdt rekening met de ontvangen couponrente en de aankoopkoers van de obligatie. Bij de berekening van het couponrendement wordt geen rekening gehouden met de resterende looptijd van de obligatie. Het couponrendement kan door middel van een korte formule worden berekend. De formule luidt als volgt: couponrente ÷ aankoopkoers x 100% Obligatie uit 1912 Aflossingswinst/aflossingverlies Een belegger die een obligatie aanhoudt tot de aflossingsdatum, krijgt te maken met een aflossingswinst of -verlies. Omdat de belegger zeker weet dat de obligatie a pari (tegen nominale waarde) wordt afgelost (100%), kan de koerswinst of het koersverlies van tevoren berekend worden. Deze winst of dit verlies wordt pas gemaakt op het moment van aflossing van de obligatie. Opmerking: Het komt regelmatig voor dat er leningen worden uitgegeven met afwijkende bepalingen aangaande de aflossingskoers en /of de aflossingsperiode. Voordat een obligatie wordt aangekocht is het dan ook van groot belang om de prospectus die bij de betreffende lening hoort door te nemen. Effectief rendement Het totale rendement op obligaties bestaat uit het couponrendement en de aflossingswinst - of het koersverlies. Deze twee dienen gecombineerd te worden met de resterende looptijd. Deze combinatie levert het effectief rendement op. De koers van een obligatie is overigens gelijk aan de contante waarde van alle toekomstige cash flow stromen. Dus zowel de contant gemaakte rentebetalingen als de contant gemaakte aflossing vormen de koers van een obligatie. Van belang bij het werken met de contante waarde is dat u elk jaar rente ontvangt. Doordat u over deze rente ook weer rente ontvangt zal u uiteindelijke rendement afwijken van het te berekenen rendement indien u daar geen rekening mee houdt. Globaal komt het er op neer dat de waarde van uw beleggingen zich 1 * per 9 jaar verdubbelen indien u tussentijds geen geld opneemt en een rendement per jaar weet te behalen van 8 % per jaar. Jaar op jaar. De verdubbeling van uw kapitaal vindt 1 * per 18 jaar plaats bij een rendement van 4 % per jaar. Jaar op jaar. Daarentegen vindt de verdubbeling plaats in 6 jaar bij een rendement van 12 % en in 12 jaar bij een rendement van 6 %. Om deze uitkomsten te vinden kunt u het getal 72 (=ervaringscijfer) delen door het te verwachten rendement om het aantal jaren te vinden waarin uw kapitaal zich verdubbeld op basis van het rente op rente effect. Aangezien achter de contante waarde berekeningen heel veel theorie schuilgaat die wij te ver van de leerdoelen in deze cursus vinden staan, zullen wij hier niet verder op in gaan. Voor u is het van belang dat het effectief rendement op een obligatie de werkelijke rente weergeeft die u zult ontvangen en dat deze berekeningen in de meeste kranten op de financiële pagina’s worden weergegeven. Ook is het voor u van belang te weten in welke periode uw kapitaal verdubbeld gegeven het vaste jaarlijkse veronderstelde rendement. Voorbeeld: De heer De Vries wil graag het effectief rendement van zijn obligatie berekenen. De resterende looptijd bedraagt exact zes jaar. Het couponrendement bedraagt voor een lening die 5 % per jaar rente oplevert over de nominale waarde bij een aankoopkoers van 95 % : (5/95) x 100% = 5,26%.  De aflossingswinst kan ook berekend worden en bedraagt tot aflosdatum 100% -/- 95% = 5%. Dit is 0,83% gemiddeld per jaar op basis van enkelvoudige interest (5%/6). Bij benadering is het effectief rendement op basis van enkelvoudige interest gelijk aan 5,26% + 0,83% = 6,0965 %. Op basis van samengestelde interest zal dit percentage echter iets lager zijn. Risico's bij beleggen in obligaties Het risico bij obligaties zijn divers. Zo is er het herbetalingsrisico, debiteurenrisico, creditrisico, inflatierisico, renterisico, valutarisico, marktrisico, politiek risico en juridisch risico. Elk van deze risico's kan een aanzienlijke impact op uw belegging hebben. Herbeleggingsrisico Doordat de rente dagelijks wijzigt, zal het effectief rendement niet overeenkomen met het werkelijke rendement. Bij de berekening van het effectief rendement gaat men er vanuit dat de coupon jaarlijks kan worden herbelegd tegen hetzelfde rendement. Het werkelijke rendement zal altijd afwijken van het effectief rendement omdat de rente dagelijks wijzigt. Indien het herbeleggingsrendement hoger is dan het berekende effectief rendement, zal het werkelijke rendement dus hoger zijn. Deze onzekerheid wordt herbeleggingsrisico genoemd. Dit risico wordt echter minder naarmate er minder tussentijdse coupons worden uitbetaald. Een zogenoemde zerobond kent nauwelijks herbeleggingsrisico. Zerobonds kennen namelijk geen tussentijdse rentebetalingen. Het enige herbeleggingsrisico is, dat bij aflossing van deze obligatie het vrijgekomen bedrag opnieuw moet worden belegd. Debiteurenrisico van een obligatie Van belang is een duidelijk onderscheid te maken tussen obligaties die worden uitgegeven door de Nederlandse Staat (staatsobligaties) en obligaties die worden uitgegeven door particuliere instellingen. Met name wanneer obligaties worden uitgeven door een particuliere instelling dient de belegger de nodige aandacht te besteden aan het debiteurenrisico. Wanneer een bedrijf failiet gaat hebben obligatiehouders weliswaar voorrang op de houders van aandelen. Bij lopen uiteraard wel het risico dat de onderneming de rentebetaling of de aflossing van de obligatie niet meer kan voldoen. Dit kan gebeuren wanneer een onderneming in grote financiële moeilijkheden raakt. Nederlandse staatsobligaties brengen het minste debiteurenrisico met zich daar de Nederlandse staat niet failliet kan gaan Ratingbureau's Voor beleggers is het vaak onmogelijk het exacte debiteurenrisico van ondernemingen te bepalen. Iedere onderneming zou apart moeten worden beoordeeld door een team van specialisten wat zeer arbeidsintensief werk is en veel kosten met zich meebrengt. In de loop van de tijd zijn er dan ook bedrijven ontstaan, die gespecialiseerd zijn in het waarderen van ondernemingen. De twee grootste bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het bepalen van het debiteurenrisico zijn Moody’s en Standard & Poor’s. De waardering geschiedt door middel van een lettersysteem. Moody’s                     Standard & Poor’s Aaa                             AAA               Zéér hoge kwaliteit Aa                               AA                 Hoge kwaliteit A                                 A                   Goede kwaliteit Baa                             BBB                Matige kwaliteit Ba                               BB                  Speculatief B                                 B                    Zéér speculatief Caa                             CCC                enzovoorts. Ca                               CC C                                 C Naast dit lettersysteem maakt Moody’s gebruik van een cijfersysteem om zodoende een nog betere verdeling te maken. Aa1 geeft bijvoorbeeld minder debiteurenrisico dan Aa3. Standard en Poor’s maakt gebruik van plussen (+) en minnen (-). De Rabobank is bijvoorbeeld de enige bank in Nederland met een AAA rating. Dat wil zeggen dat deze bank zeer kredietwaardig is en dus relatief goedkoop geld uit de markt kan lenen. Beleggers zullen namelijk genoegen nemen met een lagere rentevergoeding vanwege het geringe debiteurenrisico. Kredietrisico Het kredietrisico is het risico bij het handelen in obligaties, dat de uitgevende instelling (het bedrijf of de overheid waar je geld aan leent) niet in staat is om de couponbetalingen en/of de hoofdsom te voldoen. Dit kan gebeuren als het bedrijf in financiële problemen komt, of als er iets anders gebeurt waardoor het bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Het kredietrisico is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de uitgevende partij. Partijen met een hogere kredietwaardigheid (AAA of AA) hebben een lager kredietrisico, terwijl partijen met een lagere kredietwaardigheid (BB of lager) een hogere kredietwaardigheid hebben. Inflatierisico Het inflatierisico is het risico bij obligaties, dat de prijzen stijgen, waardoor de koopkracht van je geld minder wordt. Dit kan gebeuren als de economie sneller groeit dan verwacht, of als er een toename is in de vraag naar goederen en diensten. Deze stijging van de prijzen heet inflatie. Het inflatierisico is afhankelijk van de economische omstandigheden. Als de economie sterk is, is het inflatierisico groter. Als de economie zwakker is, is het inflatierisico kleiner. Renterisico Het renterisico is het risico dat de rente verandert, waardoor de waarde van je obligatie kan stijgen of dalen. Dit kan gebeuren als er veranderingen zijn in de economische omstandigheden, of als er veranderingen zijn in de rente die door de overheid wordt vastgesteld. Om het renterisico te kunnen begrijpen moet je de relatie begrijpen tussen rente en obligaties. Wanneer de rente stijgt, dan daalt de waarde van je obligatie. Hoe werkt dit precies? Laten we als voorbeeld nemen dat je een obligatie hebt van 3%. Wanneer de marktrente stijgt naar 4%, dan kunnen mensen dus obligaties kopen tegen 4% rente. Waarom zouden ze jouw bestaande obligaties in dat geval willen kopen? Ze krijgen meer rente bij nieuwe obligaties. In dat geval wordt door de stijgende rente jouw obligatie minder waard. Ook werkt dit effect van renterisico in tegengestelde richting.  Valutarisico Het valutarisico is het risico dat de waarde van de obligatie in een andere munt dan de euro daalt. Dit kan gebeuren als er veranderingen zijn in de economische omstandigheden, of als er veranderingen zijn in de wisselkoers tussen de euro en de andere munt. Het valutarisico is afhankelijk van de economische omstandigheden en de wisselkoers tussen de euro en de andere munt. Als de economie sterk is, is het valutarisico groter. Als de wisselkoers tussen de euro en de andere munt gunstig is, is het valutarisico kleiner.  Marktrisico Het marktrisico is het risico dat de waarde van de obligatie daalt in reactie op veranderingen in de marktomstandigheden. Dit kan gebeuren als er veranderingen zijn in de economische omstandigheden, of als er veranderingen zijn in de rente die door de overheid wordt vastgesteld. Het marktrisico is afhankelijk van de economische omstandigheden en de rente die door de overheid wordt vastgesteld. Als de economie sterk is, is het marktrisico groter. Als de rente laag is, is het marktrisico kleiner.  Politiek risico Het politiek risico is het risico dat de waarde van de obligatie daalt in reactie op veranderingen in de politieke omstandigheden. Dit kan gebeuren als er verkiezingen zijn, of als er andere politieke gebeurtenissen plaatsvinden die de economische omstandigheden kunnen beïnvloeden. Het politiek risico is afhankelijk van de politieke omstandigheden. Als er verkiezingen zijn, is het politiek risico groter. Als de politieke situatie stabiel is, is het politiek risico kleiner.  Juridisch risico Het juridisch risico is het risico dat de waarde van de obligatie daalt in reactie op veranderingen in de wet- en regelgeving. Dit kan gebeuren als er veranderingen zijn in de belastingwetgeving, of als er andere wijzigingen plaatsvinden in de wet- en regelgeving die de economische omstandigheden kunnen beïnvloeden. Het juridisch risico is afhankelijk van de wet- en regelgeving. Als er veranderingen zijn in de belastingwetgeving, is het juridisch risico groter. Als de wet- en regelgeving stabiel is, is het juridisch risico kleiner.   Verschillende soorten obligaties Behalve de gewone obligatie zijn er veel verschillende soorten obligaties met elk hun eigen kenmerken. De meest voorkomende zijn: Floating rate notes Een obligatie die geen vaste, maar een variabele couponrente heeft, wordt een floating rate note genoemd. Het kan zijn dat de hoogte van de couponrente afhankelijk is van bijvoorbeeld de marktrente. Deze hebben als voordeel dat als de marktrente stijgt, de vergoeding ook stijgt, maar bij een daling zal de couponrente ook dalen. Indexobligatie Een type floating rate note. De rente vergoeding is hierbij gebaseerd op een index, bijvoorbeeld de prijsindex die de inflatie meet. Zerocoupon obligaties Het woord zegt het al, 0% coupon rente. Deze obligaties vergoeden geen enkele rente en keren alleen aan het einde van de looptijd de nominale waarde uit. Bij dit type obligatie zal het duidelijk zijn waarom obligaties beneden de nominale waarde mogen worden uitgegeven. Niemand zal deze obligatie kopen voor de nominale waarde, want dan kan er niets aan verdiend worden. Converteerbare  obligaties Dit is een bijzonder type. Deze obligaties kunnen omgezet worden, geconverteerd, in aandelen. Op dit type obligatie wordt doorgaans hogere coupon uitgekeerd, omdat de houder ervan ook aandelenrisico loopt. Bij de standaard converteerbare obligatie, mag de houder van het schuldbewijs ervoor kiezen de aflossing in aandelen van de onderneming te laten geschieden. Het hoeven niet altijd aandelen van de eigen onderneming te zijn die worden uitgekeerd, het kunnen ook aandelen van andere ondernemingen zijn, dan spreken we van Exchangeables. Daarnaast bestaan er ook nog Reversed Exchangeables. Hierbij ligt de keuze voor aandelen of geld niet bij de houder van het schuldbewijs, maar bij de uitgever van de obligatie. Omdat het de keuze niet bij de houder ligt, zijn risico’s van deze soorten obligaties nog wat groter dan bij een normale converteerbare obligatie of exchangeable. Achtergestelde obligaties Deze obligaties zijn identiek aan normale obligaties, maar hebben een groot verschil. Een achtergestelde obligatie biedt minder zekerheid. Bij faillissement kunnen schuldeisers, waar obligatiehouders ook onder vallen, verwachten dat zij voor een gedeelte nog gecompenseerd worden, als er nog iets overblijft als fiscus en banken al betaalt zijn. Iemand met een achtergestelde obligatie staat achteraan de rij en dus is er een grote kans dat de houder van deze obligatie niets meer terugziet als de uitgever ten onder gaat. In ruil hiervoor zal de coupon hoger zijn. Junk bonds zijn obligaties waarvan het verwachte beleggingsrendement zeer hoog is. Dit komt omdat het obligaties betreft met een relatief hoog debiteurenrisico. Het (effectief) rendement is hoog door de combinatie van de beloofde hoge couponrente en de kans dat de onderneming zijn betalingsverplichting niet na kan komen. Junk bonds worden met name uitgeven door ondernemingen. Ondernemingen hebben vaak leningen uitstaan bij banken. Omdat de onderneming aan allerlei voorwaarden moet voldoen bij deze onderhandse leningen, kan zij besluiten deze onderhandse leningen te vervangen door een obligatie. Het motief voor het uitgeven van de obligatie is vaak het herwinnen van de financiële flexibiliteit die verloren was gegaan als gevolg van al te grote bemoeizucht van banken met het ondernemersbeleid. Dat de onderneming een hogere rente moet betalen neemt zij op de koop toe. De Term 'Junk Bond' De term ‘Junk bond’ heeft voor velen een slechte klank (het woord ‘junk’ betekent letterlijk rotzooi) en wordt in sommige publicaties dan ook vermeden. Junk bonds worden daarom ook wel ‘High Yield Bonds’ genoemd. Junk bonds hebben een lagere rating. De belegger loopt uiteraard wel een hoger risico bij de aankoop van een junk bond. Ter compensatie van dit debiteurenrisico wordt een hoge rente vergoed. De rentevergoeding kan zowel vast als variabel zijn. Obligaties met een S & P rating (Standard and Poor) van BBB of hoger worden als investment grade (geschikt om in te beleggen, veel pensioen- en beleggingsfondsen hebben in hun statuten staan dat zij alleen in obligaties of aandelen mogen beleggen met een rating die voldoet aan de investment grade eis) beschouwd en obligaties met een rating daar onder worden als junk bond beschouwd.   Veilig beleggen in obligaties Om veilig te beleggen in obligaties is het belangrijk om een aantal risico's te overwegen. Zo kwamen net het inflatierisico, renterisico, valutarisico, marktrisico, politiek risico en juridisch risico al aan bod. Deze risico's zijn allemaal factoren die de waarde van obligaties kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk om deze risico's te overwegen voordat je in obligaties belegt, zodat je weet wat er kan gebeuren en hoe je jezelf kunt beschermen.     Tips om veilig te beleggen in obligaties: Zorg ervoor dat je begrijpt hoe obligaties werken voordat je erin belegt. Wees je bewust van de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in obligaties. Kies obligaties die geschikt zijn voor jouw situatie en doelen. Houd je portfolio divers, zodat je niet al je geld in één soort obligatie stopt. Let dus op spreiding! Monitor je obligaties portfolio regelmatig, zodat je kunt inspelen op veranderingen in de markt. Overweeg het gebruik van een financiële professional om je te helpen bij het beleggen in obligaties. Dit zijn slechts enkele tips om veilig te beleggen in obligaties. Het is belangrijk om je eigen research te doen voordat je in obligaties belegt, zodat je weet wat voor soort risico's je neemt. Als je vragen hebt, overweeg dan om een financiële professional in te schakelen voordat je in obligaties belegt. Dit kan ervoor zorgen dat je beter geïnformeerd bent over de risico's en kansen die verbonden zijn aan het beleggen in obligaties. Veilige obligaties Als je veilig wilt beleggen in obligaties, is het belangrijk om te weten welke obligaties veilig zijn. Er zijn veel verschillende obligaties, dus het is belangrijk om je research te doen voordat je in obligaties belegt. Sommige veilige opties voor het kopen van obligaties zijn onder meer: Overheidsobligaties: deze worden uitgegeven door overheden en zijn meestal veilig, omdat overheden minder kans hebben om failliet te gaan dan bedrijven. Overheidsobligaties worden ook wel een staatsobligaties genoemd. De Nederlandse staat heeft bijvoorbeeld ook obligaties in bruikleen. Bedrijfsobligaties: deze worden uitgegeven door bedrijven en zijn iets risicovoller dan overheidsobligaties, maar kunnen nog steeds een veilige investering zijn. Munten: munten zijn een andere veilige optie voor het kopen van obligaties, omdat ze minder kwetsbaar zijn voor veranderingen in de economie.   Waarom beleggen in obligaties? Als belegger wil je slechts een beperkt risico lopen met je beleggingen. Obligaties die kwalitatief goed zijn geven een minder risico dan aandelen dus is het voor sommige beleggers verstandig om meer obligaties aan te schaffen dan aandelen of indices. Ook willen sommige beleggers dat hun portefeuille niet te volatiel is. Volatiliteit is de beweeglijkheid van je portefeuille of bijvoorbeeld van een aandeel. Als een obligatie een rating heeft van minimaal BBB dan heeft de obligatie een minimale investment grade kwaliteit. Dit betekent dat de obligaties van AAA t/m BBB een juiste investment grade hebben en dat het redelijk veilig is om daar in te beleggen. Hoe meer A’s hoe beter de kwaliteit van de obligaties, Hoe meer B’s hoe zwakker de obligatie. Bij een rating van C zijn de obligaties kwalitatief zwak en krijgen ze geen investment grade. Samenvatting obligaties Een belegger die een obligatie koopt of zijn geld op deposito zet, weet wat voor rentevergoeding hij zal krijgen gedurende een aantal maanden of jaren. De belegger die in obligaties belegt, kan volstaan met een onderzoek naar de kredietwaardigheid van degene die de obligatie uitgeeft, om zodoende een goede inschatting te maken van het debiteurenrisico. Ten einde een en ander gemakkelijk te kunnen beoordelen kunt u gebruik maken van de daartoe gespecialiseerde ratingbureau’s. Ook is het voor de selectie van obligaties van belang dat u een bij u passende strategie kiest. Van belang daarbij is waarvoor u de obligaties wilt gebruiken. Benut u de obligaties om een beter rendement te maken dan op een spaarrekening en bent u tevreden met het te behalen effectief rendement? Dan is de cash flow matching methode geschikt. In dat geval dient u voornamelijk te letten op het moment dat de obligaties zullen aflossen en de aflossingsmethode die gehanteerd wordt. Aandelen evenaren of inspelen op rente veranderingen Wilt u de rendementen van aandelen evenaren, maar wilt u daarbij niet het risico lopen van een belegging in aandelen ? In dat geval kunt u gebruik maken van converteerbare obligaties of zelf gemaakte convertibles. Wilt u echter inspelen op veranderingen in de rentestand dan is het van belang goed te letten op de looptijd van de lening. Een obligatie met een relatief lange resterende looptijd (bijvoorbeeld tien jaar), reageert over het algemeen sterker op een wijziging van de marktrente dan een obligatie met een relatief korte resterende looptijd (bijvoorbeeld twee jaar). De reactie van de koers op een stijging van de marktrente is bij een kortlopende obligatie meestal kleiner dan bij een langer lopende obligatie met voor het overige dezelfde voorwaarden. Indien u koerswinst wilt gaan behalen op uw obligaties dan is het verstandig om u net als bij aandelen een oordeel te vormen over de stand van de economie, het rentebeleid van de Europese Centrale Bank, de tekorten of overschotten van de Centrale Overheden, etc. Ook kunt u de technische analyse gebruiken om u een oordeel te vormen over de te verwachten koersbeweging en de te verwachten ontwikkeling in de rentestand. Wilt u echter juist geen verlies maken door renteveranderingen dan is het zaak obligaties aan te kopen die beneden pari noteren. Zonder aanwijsbare reden. Deze zijn namelijk minder gevoelig voor renteveranderingen. Om uw risico te beperken is het zaak om met correct onderbouwing en strategie te beleggen. Wees daarom niet bang om te investeren in uzelf, en laat u scholen door experts.

09 mrt 2023 Lees verder
Waarde aandeel 1

Hoe werkt crypto 2023?

Veel mensen vragen het zich tegenwoordig af: hoe werkt crypto nou eigenlijk? Naarmate meer mensen zich bewust worden van cryptocurrencies, is ook de vraag naar informatie gegroeid. Dit artikel zal uitleggen wat digitale valuta´s zijn, hoe het werkt, en zijn potentiële toekomst. Misschien heb je wel eens gehoord van digitale valuta zoals Bitcoin en Ethereum, maar weet je niet precies wat ze zijn of hoe ze werken. Deze virtuele valuta's worden echter elke dag populairder en veel mensen geloven dat ze op een dag net zo gewoon zullen zijn als contant geld. Als je meer wilt weten over de wereld van crypto en hoe het werkt, blijf dan lezen. Wat is een cryptocurrency? Een cryptocurrency is een vorm van digitale activa die cryptografie gebruikt voor beveiliging. Dit soort digitale activa wordt gecreëerd door middel van een proces dat mining wordt genoemd, waarbij computers worden gebruikt om de munten te creëren. Deze currencies kunnen online worden verhandeld, zoals aandelen of andere activa, en kunnen ook worden gebruikt als betaalmiddel. Er zijn duizenden verschillende digitale valuta, maar de meest voorkomende zijn Bitcoin en Ethereum. Er zijn echter ook andere altcoins, zoals Litecoin. De eerste digitale currencies werden gecreëerd in 2009. In het begin waren de meeste mensen die digitale valuta bezaten computerwetenschappers, wiskundigen en ingenieurs die geïnteresseerd waren in de technologie achter digitale valuta´s. Nu zijn er miljoenen over de hele wereld die cryptocurrencies bezitten. Hoe werkt crypto, en wat is blockchain? In tegenstelling tot traditionele valuta, die worden gecontroleerd en uitgegeven door overheden, zijn cryptocurrencies gedecentraliseerd. Er is niet één entiteit die ze uitgeeft en er is geen centrale opslagplaats die alle transacties bijhoudt. Maar hoe werkt crypto dan wel? In plaats van een centrale opslag gebruiken digitale valuta s o.a. blockchain technologie om bij te houden wie wat bezit. Dit is dezelfde technologie waarmee transacties veilig en privé kunnen worden afgehandeld, maar dan op veel grotere schaal. Zodra een transactie is bevestigd, wordt deze toegevoegd aan een openbaar grootboek waarin de transactie wordt vastgelegd. Dit openbare grootboek is de blockchain. Hoe werkt crypto op de beurs? Geld verdienen met cryptocurrencies is vergelijkbaar met beleggen in aandelen of grondstoffen. Als je Bitcoin bezit en de prijs stijgt maak je rendement. Dus ook als je het niet verhandeld kan het in waarde stijgen, net als aandelen. Een van de grootste redenen dat mensen in digitale valuta investeren is omdat ze hun beleggingsportefeuille willen diversifiëren. Dit kan helpen je vermogen te beschermen tegen een neergang in één bepaalde sector. Het kan u ook helpen te profiteren van kansen in andere sectoren waarin je anders misschien niet had geïnvesteerd. Ten opzichte van traditioneel beleggen op de beurs zijn er enkele andere variabelen om rekening mee te houden. Deze kan je hier lezen. Fundamentele analyse bij het beleggen in crypto Fundamentele analyse beoordeelt of een activum een goede investering is. Deze analyse houdt rekening met vele factoren, waaronder het risiconiveau, het verwachte rendement en de financiële toestand van het bedrijf. Bij het investeren in digitale munten kan fundamentele analyse u helpen beslissen in welke munten u moet investeren. Bij het analyseren van een digitale munt moet u bijvoorbeeld kijken naar de onderliggende technologie, het team erachter en hoeveel geld ze hebben opgehaald. Je kunt ook kijken naar het dagelijkse handelsvolume van de munt en hoeveel mensen hem gebruiken. Deze factoren geven een idee hoe de waarde van de munt in de toekomst kan veranderen. Lees hier een crypto uitleg over blockchain en fundamentele analyse in crypto's. Welke soorten cryptomunten zijn er? Er zijn duizenden verschillende cryptocurrencies, de meest gebruikte zijn munten als Bitcoin en Ethereum. Alle andere munten hebben zijn eigen unieke kenmerken, ondanks dat sommige misschien wel heel erg op andere lijken. Munten als de eerder genoemde Ethereum en Litecoin worden gewoonlijk "altcoins" genoemd. Het is belangrijk te onthouden dat deze munten niet allemaal geschikt zijn om in te beleggen. Lees hier alles over de verschillende soorten cryptomunten en wat deze verschillen precies inhouden. Wat is bitcoin en het minen hiervan? Bitcoin is de eerste cryptomunt en de meest bekende. In 2018 was het verantwoordelijk voor ongeveer 40% van alle wereldwijde digitale valuta transacties. Het werd in 2009 gecreëerd door een onbekende computerwetenschapper met de schuilnaam Satoshi Nakamoto. Een van de grote voordelen van het gebruik van Bitcoin is dat het gedecentraliseerd is, dus geen enkele persoon of organisatie heeft er controle over. Bitcoin wordt ook gebruikt als betaalmiddel. Je kan nieuwe Bitcoin "minen", maar hoe werkt crypto minen?Door rekenkracht te gebruiken kan je complexe wiskundige problemen oplossen. Dit is een behoorlijk energie-intensief proces, dus veel mensen gebruiken hiervoor een computer speciaal geschikt voor het minen. Zodra het wiskundige probleem is opgelost, wordt je beloond met nieuw gecreëerde Bitcoin. Hoe werkt crypto beleggen het beste voor beginners? Om te beginnen heb je een digitale portemonnee nodig om cryptocurrencies te kunnen kopen en verkopen. Deze gebruik je om digitale valuta te verzenden en te ontvangen, je munten op te slaan en uw beleggingen te beheren. Er zijn talloze verschillende crypto wallets beschikbaar. Kies uit verschillende soorten wallets, waaronder hardware wallets en papieren wallets. Deze zijn handig om grote hoeveelheden munten in op te slaan en veilig te houden voor hackers en andere cybercriminelen. Het hebben van een wallet is slechts het begin, en zelfs dit kan al erg lastige materie zijn om goed te begrijpen en om hier goede keuzes in te maken. Conclusie: Door de complexiteit van het verstandig beleggen in crypto is het verstandig om met kennis de markt te betreden, wat überhaupt een zeer verstandige keuze is. Zelfs de echte beleg goeroes van vandaag hebben het lang niet altijd bij het rechte eind. De reden dat zij alsnog succesvol kunnen zijn met beleggen, is omdat ze geschoold zijn en weten hoe ze hun belegde kapitaal moeten beschermen in geval van nood. Dit zorgt ervoor dat kleine foutjes ook in de lange termijn goedgemaakt kunnen worden met een positief resultaat. Kortom, het is cruciaal om te beginnen bij een goede scholing, met professionele begeleiding.   

27 feb 2023 Lees verder
Waarde aandeel 3

De grootste 25 AEX bedrijven, welke zijn dit?

De Amsterdam Exchange Index, oftewel AEX, is een van de oudste en drukste beurzen ter wereld, opgericht in 1602. Met een dagelijks handelsvolume van meer dan € 6 miljard is het een belangrijke barometer voor de Nederlandse economische activiteit. De AEX is samengesteld uit de 25 grootste en actiefst verhandelde bedrijven van het land, waaronder ASML Holding NV, Royal Dutch Shell en Unilever. De AEX wordt gezien als een voorlopende indicator van de algehele economische gezondheid in Nederland en wordt nauwlettend gevolgd door beleggers en analisten. Het geeft ook waardevolle inzichten in bredere trends in de wereldeconomie vanwege de status van Nederland als grote Europese economie. Akzo Nobel, Heineken, ING Groep en Philips behoren ook tot de grootste en bekendste onderdelen van de index. Het ontstaan van de AEX Index De AEX Index, opgericht in 1985, is een index van 25 beursgenoteerde bedrijven in Nederland, waaronder Heineken, Philips en Unilever. Het fonds heeft momenteel een netto-actiefwaarde van € 25 miljard en wordt verhandeld op de Amsterdamse Effectenbeurs. Dankzij de diversificatie van bedrijven uit verschillende sectoren is de index minder gevoelig voor sector-specifieke schommelingen. De AEX is een populaire benchmark voor Nederlandse beleggingsfondsen en wordt dagelijks verhandeld op basis van de koersontwikkeling van de onderliggende bedrijven. Bovendien wordt de AEX vaak genoemd in het nieuws als een indicatie van de algemene koersontwikkeling van de Nederlandse beurs. Hierdoor is het interessant voor beleggers die op zoek zijn naar een brede diversificatie in Nederlandse aandelen. Samenstelling van de AEX Index De AEX Index is een verzameling van de 25 grootste en meest liquide aandelen die op de Amsterdamse Effectenbeurs worden verhandeld. Deze aandelen zijn afkomstig uit verschillende sectoren en hierdoor minder gevoelig voor sector-specifieke schommelingen. Dit zorgt voor een diversificatie van de index, wat resulteert in minder volatiliteit dan bij individuele aandelen. Het comité van de Amsterdamse Effectenbeurs stelt de AEX-index dagelijks vast, rekening houdend met marktkapitalisatie, liquiditeit en het beleggingsprofiel van bedrijven. Dit wordt elk halfjaar geïndexeerd om de index af te stemmen op de veranderingen in de markt. Samenstelling van de AEX Index vandaag Sinds 2014 kunnen alle bedrijven die in aanmerking komen voor opname in de AEX, gedurende drie maanden lid worden van de index. Het comité controleert in deze periode of de voorwaarden worden nageleefd en als dat zo is, wordt het bedrijf officieel opgenomen in de AEX. Er 25 bedrijven opgenomen in de AEX-index, wat betekent dat er altijd 25 aandelen in de index zijn opgenomen. De AEX Index is een nuttige benchmark voor beleggers die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse markt. De index geeft een goede indicatie van de algemene koersontwikkeling van de beurs en is minder volatiel dan individuele aandelen. Dit komt doordat de index uit verschillende sectoren bestaat, wat zorgt voor een diversificatie en minder gevoeligheid voor sector-specifieke schommelingen. Hoe worden AEX bedrijven geselecteerd? De AEX Index is een selectie van de 25 grootste en meest liquide bedrijven op de Amsterdamse beurs. De samenstelling wordt bepaald door factoren zoals marktkapitalisatie, liquiditeit en beleggingsprofiel en wordt twee keer per jaar geïndexeerd. Bedrijven kunnen sinds 2014 gedurende drie maanden lid worden van de index en moeten aan alle voorwaarden voldoen om officieel opgenomen te worden. De AEX is een belangrijke benchmark voor de prestaties van de Nederlandse beurs en biedt diversificatie doordat het bedrijven uit verschillende sectoren omvat. De index is minder volatiel dan individuele aandelen en houdt rekening met veranderingen in de markt. De AEX index wordt elk kwartaal geëvalueerd door NYSE Euronext en is sinds 1983 in gebruik. In het kort: de AEX index is een belangrijke maatstaf voor de prestaties van de Amsterdamse beurs en biedt diversificatie en minder volatiliteit. De 25 bedrijven van de AEX Index (Samenstelling AEX Index) ASML Holding NV Unilever NV Royal Dutch Shell PLC Adyen NV RELX PLC ING Group NV Koninklijke Philips Prosus NV Koninklijke DSM NV Koninklijke Ahold Delhaize NV Heineken NV Wolters Kluwer NV Akzo Nobel NV ArcelorMittal SA ASM International NV NN Group Just Eat Takeaway Koninklijke KPN NV Unibail-Rodamco-Westfield Randstad NV IMCD NV Signify NV Aegon NV BE Semiconductor Industries ASR Nederland ASML Holding NV ASML Holding NV is een toonaangevende leverancier van apparatuur voor de productie van halfgeleiderchips. Het bedrijf heeft een dominante marktpositie en een sterke winstgevendheid. Het is ook een zeer innovatief bedrijf, met een rijke historie op het gebied van productontwikkeling. ASML is opgericht in 1984. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Veldhoven, Nederland en heeft verkoopkantoren en productiefaciliteiten in vele landen over de hele wereld. ASML is sinds 1996 genoteerd aan de Euronext Amsterdam-beurs. Unilever NV Unilever NV is een wereldwijde gigant van consumentengoederen, met een breed scala aan populaire merken in haar portfolio. Het bedrijf heeft een lange geschiedenis van dividendgroei en is een favoriete positie onder inkomensgerichte investeerders. Het bedrijf werd opgericht in 1930 door de fusie van twee bedrijven: Lever Brothers en Margarine Unie. Het bedrijf is genoteerd aan verschillende beurzen, waaronder Euronext Amsterdam, Londen en New York. Unilever heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland. Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell PLC is een van 's werelds grootste olie- en gasmaatschappijen. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een wereldwijd bereik. Shell heeft ook een sterke staat van dienst op het gebied van dividendgroei en is een favoriet onder inkomensinvesteerders. Shell werd opgericht in 1907 door de fusie van twee bedrijven: Royal Dutch Petroleum Company en Shell Transport and Trading Company. Het bedrijf is genoteerd aan verschillende beurzen, waaronder Euronext Amsterdam, Londen en New York. Adyen NV Adyen NV is een toonaangevende leverancier van betalingsverwerking oplossingen. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt en wordt algemeen beschouwd als een sterk groeiaandeel. Adyen heeft ook gunstige vooruitzichten op lange termijn, dankzij de aanhoudende verschuiving naar digitale betalingen. Adyen werd opgericht in 2006. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Adyen is sinds 2018 genoteerd aan de Euronext Amsterdam-beurs. RELX PLC RELX PLC is een wereldwijd informatie- en analysebedrijf. Het bedrijf is een leider in zijn vakgebied en geniet een sterke winstgevendheid. RELX is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1665. RELX is genoteerd aan verschillende beurzen, waaronder Euronext Amsterdam en Londen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Londen, Verenigd Koninkrijk. ING Group NV ING Groep NV is een toonaangevende Europese bank. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. ING is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1991. ING is genoteerd aan de Euronext Amsterdam-beurs. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Koninklijke Philips Koninklijke Philips is een toonaangevend Nederlands elektronica- en zorgbedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een wereldwijd bereik. Philips heeft ook een sterk trackrecord op het gebied van dividendgroei en is een favoriet onder inkomensinvesteerders. Philips werd opgericht in 1891. Het bedrijf is genoteerd aan Euronext Amsterdam en New York. Philips heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Prosus NV Prosus NV is een toonaangevende wereldwijde internetplatformprovider. Het bedrijf heeft een breed scala aan populaire merken in zijn portfolio en geniet een sterke winstgevendheid. Prosus werd opgericht in 2014. Het bedrijf is genoteerd aan Euronext Amsterdam en Johannesburg. Prosus heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Koninklijke DSM NV Koninklijke DSM NV is een toonaangevend Nederlands life sciences bedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een wereldwijd bereik. Koninklijke DSM is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1902. De aandelen van Koninklijke DSM zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Heerlen, Nederland. Koninklijke Ahold Delhaize NV Koninklijke Ahold Delhaize NV is een toonaangevende Nederlandse supermarktketen. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Koninklijke Ahold Delhaize is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1867. Koninklijke Ahold Delhaize is genoteerd aan Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Zaandam, Nederland. Heineken NV Heineken NV is de grootste brouwer ter wereld. Het bedrijf heeft een groot geografisch bereik en geniet een sterke winstgevendheid. Heineken is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1864. De aandelen van het bedrijf zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Wolters Kluwer NV Wolters Kluwer NV is een toonaangevende wereldwijde informatiediensten- en uitgeverij. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Wolters Kluwer is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1836. Wolters Kluwer NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Akzo Nobel NV Akzo Nobel NV is een toonaangevend Nederlands chemiebedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een wereldwijd bereik. Akzo Nobel werd opgericht in 1994. Akzo Nobel NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. ArcelorMittal SA ArcelorMittal SA is de grootste staalproducent ter wereld. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een wereldwijd bereik. ArcelorMittal is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1976. De aandelen van ArcelorMittal SA zijn verhandelbaar op, New York, en Paris. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Luxemburg. ASM International NV ASM International NV is een toonaangevende wereldwijde leverancier van apparatuur voor de productie van halfgeleiders. Het bedrijf heeft een breed scala aan populaire merken in zijn portfolio en geniet een sterke winstgevendheid. Het bedrijf werd opgericht in 1968. Het aandeel is verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het heeft zijn hoofdkantoor in Almere, Nederland. NN Group NN Group is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. NN Group is ook een bedrijf met een lange geschiedenis, aangezien het werd opgericht in 1845. De aandelen van NN Group zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag, Nederland. Just Eat Takeaway Just Eat Takeaway is een toonaangevende online maaltijdbezorgservice. Het bedrijf heeft een grote verscheidenheid aan populaire merken in zijn portfolio en geniet een sterke winstgevendheid. Just Eat Takeaway werd opgericht in 2000. De aandelen van Just Eat Takeaway zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland. Koninklijke KPN NV Koninklijke KPN NV is een toonaangevend Nederlands telecommunicatiebedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Koninklijke KPN NV werd opgericht in 1852. De aandelen van Koninklijke KPN NV zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag, Nederland. Unibail-Rodamco-Westfield Unibail-Rodamco-Westfield is een toonaangevend wereldwijd vastgoedbedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Unibail-Rodamco-Westfield werd opgericht in 1968. De aandelen van Unibail-Rodamco-Westfield zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam, Parijs, en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk. Randstad NV Randstad NV is een toonaangevend wereldwijd personeelsbedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Randstad NV werd opgericht in 1960. De aandelen van Randstad NV zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Diemen, Nederland. IMCD NV IMCD NV is een toonaangevend wereldwijd bedrijf in speciaalchemie. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een wereldwijd bereik. IMCD NV werd opgericht in 1992. IMCD NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland. Signify NV Signify NV is een toonaangevend wereldwijd verlichtingsbedrijf. Het bedrijf heeft een gediversifieerde productportfolio en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Signify NV werd opgericht in 1891. De aandelen van het bedrijf zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Eindhoven, Nederland. Aegon NV Aegon NV is een toonaangevende Nederlandse financiële dienstverlener. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. Aegon NV werd opgericht in 1831. De aandelen van Aegon NV zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag, Nederland. BE Semiconductor Industries BE Semiconductor Industries is een toonaangevende wereldwijde leverancier van apparatuur voor de productie van halfgeleiders. Het bedrijf heeft een breed scala aan populaire merken in zijn portfolio en geniet een sterke winstgevendheid. BE Semiconductor Industries werd opgericht in 1961. De aandelen van BE Semiconductor Industries zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Duiven, Nederland. ASR Nederland ASR Nederland is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Het bedrijf heeft een gediversifieerd bedrijfsmodel en een sterke aanwezigheid in belangrijke markten. ASR Nederland werd opgericht in 1845. De aandelen van ASR Nederland zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam en New York. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag, Nederland. Hoe kun je de AEX verhandelen? De AEX is een populaire index beschikbaar op Euronext Amsterdam en New York. Beleggers moeten een account openen bij een beursvennootschap en geld investeren of kiezen voor ETF's die presteren op basis van aandelen van meerdere bedrijven. Als een bedrijf in de AEX-index slecht presteert, kan dit het rendement van beleggers beïnvloeden. ETF's zijn minder gevoelig voor deze schommelingen omdat ze beleggen in meerdere bedrijven uit verschillende sectoren. De AEX-index is belangrijk voor Nederlandse beleggingsfondsen en fungeert als indicatie voor de algemene koersontwikkeling van de Nederlandse beurs.

23 feb 2023 Lees verder
Beleggen 1

Wat is beleggen en hoe werkt het?

Wat is beleggen? Wat beleggen is, gaat nu duidelijk worden. Beleggen is het investeren van geld in iets met het idee dat de waarde van het geïnvesteerde geld in de toekomst zal stijgen. Geld beleggen kan men dus gebruiken om het vermogen op te bouwen en vermogen te laten groeien. Er zijn verschillende beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties, crypto valuta’s, of goud. Daarnaast kun je ook beleggen met andere producten zoals opties, turbo’s, trackers (ETF’s) of beleggingsfondsen. Naast de verschillende producten waarin men kan handelen zijn er ook verschillende manier hoe dit kan doen. Twee bekende vormen van het analyseren van een aandeel zijn technische analyse en fundamentele analyse. Bij fundamentele analyse probeert een belegger te kijken waarin hij moet beleggen met geld(selectie) en bij technische analyse draait het om wanneer een belegger actie moet ondernemen (timing). De Voordelen van Beleggen Beleggen biedt verschillende voordelen die het aantrekkelijk maken voor mensen die hun vermogen willen laten groeien en hun financiële toekomst willen veiligstellen. Laten we eens kijken naar enkele van deze voordelen: Vermogensopbouw: Beleggen biedt de mogelijkheid voor langdurige vermogensopbouw door gebruik te maken van het effect van samengestelde rendementen. Diversificatie: Door te beleggen, kun je je investeringen spreiden over verschillende activa, zoals aandelen, obligaties en vastgoed. Dit vermindert het risico door blootstelling aan één enkele belegging te verminderen. Financiële doelen stellen: Waar te beginnen Voordat je begint met beleggen, is het belangrijk om je financiële doelen te bepalen. Hier zijn enkele stappen om je op weg te helpen: Bepaal je doelen: Wat wil je bereiken met je beleggingen? Wil je sparen voor je pensioen, een huis kopen, of gewoon een extra bron van inkomsten creëren? Stel een tijdlijn op: Bepaal hoe lang je bereid bent om te beleggen en wanneer je je beleggingsdoelen wilt bereiken. Analyseer je risicotolerantie: Bedenk hoeveel risico je bereid bent te nemen. Hoeveel kun je je veroorloven om te verliezen? Dit zal je helpen bij het kiezen van de juiste beleggingsstrategie. Waarin kun je beleggen? Er zijn veel beleggingsproducten waarin je geld kan investeren. Je kunt geld beleggen in aandelen, obligaties, cryptomunten, valuta’s en grondstoffen zoals goud en zilver. Daarnaast kan er ook met andere producten belegd worden als derivaten, oftewel opties, swaps, CFD’s en fututres, trackers (ETF’s) of beleggingsfondsen, vastgoed, kunst en alternatieven beleggingen zoals water, wind (durzaam beleggingen), olie en NFT’s. Dit zijn producten die in de loop van tijd steeds meer waard kunnen worden, in tegenstelling tot consumentengoederen zoals auto’s of witgoed die in de loop van tijd steeds minder waard worden. In de beleggingswereld kunnen beleggingsproducten op verschillende manieren worden gestructureerd. Zo hebben beleggers een breed scala aan verschillende opties naast het kopen van een beleggingsproduct dat is gericht op de beweging van een enkel effect. Gestructureerde beleggingsproducten kunnen onder meer onderlinge fondsen, op de beurs verhandelde fondsen, geldmarktfondsen, lijfrentes en meer zijn. Wereldwijd zijn beleggingsproducten sterk gereguleerd, wat aanzienlijke documentatie vereist om beleggers een gedetailleerd inzicht te geven in de beleggingsproducten waarin ze kunnen beleggen. In de beleggingswereld zijn veel beleggingsproducten waar je in zou kunnen beleggen. Maar waarin kun je geld investeren? Er zijn veel Beleggingsproducten waarin je kunt beleggen. Hieronder een paar basisvoorbeelden om een idee te krijgen wat de verschillende beleggingsproducten zijn. Enkele voorbeelden waarin je kunt beleggen Aandelen Een aandeel is letterlijk een aandeel binnen een bedrijf. Het is een bewijs van mede-eigendom. Wanneer mensen beleggen in aandelen, hebben deze bezitters ervan zeggenschap binnen een bedrijf. Alle aandeelhouders binnen een bedrijf kunnen op financieel gebied worden gezien als eigenaren van een bedrijf. Bedrijven geven aandelen uit als onderdeel van een kapitaalverhogingsregime dat de activiteiten van het bedrijf financiert. Aandelenbeleggingen hebben verschillende groeivooruitzichten en worden doorgaans geanalyseerd op basis van kenmerken, zoals de toekomstige geschatte winsten en koers-winstverhoudingen. Aandelen kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld en kunnen ook dividenden bieden die een inkomsten-uitbetalingscomponent aan de belegging toevoegen. Obligaties Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die meestal door de overheid, maar ook door ondernemingen is aangegaan. Als een instelling, onderneming of de staat geld nodig heeft dan kan het door het uitgeven van een obligatielening aan een financiering komen. Degene die de obligatie koopt vangt in ruil daarvoor een couponrente, oftewel een rentevergoeding en krijgt de volledige terugbetaling van de hoofdsom. Obligaties zijn een van de meest bekende vastrentende beleggingsproducten. Beleggers kunnen ook geld beleggen in obligatiefondsen die een portefeuille van obligaties bevatten die voor verschillende doeleinden door een portefeuillebeheerder worden beheerd. Obligaties en obligatiefondsen worden doorgaans geclassificeerd op basis van een kredietrating die inzicht biedt in hun kapitaalstructuur en het vermogen om tijdig te betalen. Derivaten Derivaten zijn beleggingsproducten die worden aangeboden op basis van de beweging van een bepaalde onderliggende waarde. Put- of call-opties op aandelen en futures op basis van de beweging van grondstofprijzen zijn enkele van de toonaangevende derivaten beleggingsproducten op de markt. Derivaten worden ook wel ‘afgeleide producten’ genoemd. Derivaten vertegenwoordigen geen directe contante waarde, maar ze ontlenen hun waarde aan de waarde van een ander product zoals die van obligaties en aandelen. Een aandeel is dus geen derivaat, maar een optie op een aandeel bijvoorbeeld wel. Derivaten zijn complexe beleggingsproducten, dus een bepaald niveau van marktkennis en ervaring is vereist. Vastgoed Een andere beleggingsmogelijkheid is het investeren van geld in vastgoed, zoals kantoren, winkels of woningen. Vastgoedbeleggers kunnen per maand hiermee inkomsten genereren uit huur. De huurprijs kan vaak worden aangepast aan inflatie, maar bij vertrek van een huurder loopt de vastgoedbelegger het risico op een afname van de huurinkomsten. Beleggen in vastgoed is een goede manier om geld te verdienen, maar de winst is relatief laag als het niet verhuurd wordt. Belggingsfondsen Een van de mogelijkheden om te investeren op de financiële markten is via beleggingsfondsen. Dergelijke fondsen bundelen het geld van meerdere beleggers en worden beheerd door professionele fondsmanagers, die de investeringen spreiden over diverse activa zoals aandelen, obligaties en vastgoed. Hierdoor worden de risico's van beleggen verkleind ten opzichte van het beleggen in individuele aandelen. Het kopen van losse aandelen vereist doorgaans meer kennis en tijd dan wanneer je belegt in een goed gespreid fonds. Het is van essentieel belang dat je vooraf zorgvuldig onderzoekt welk beleggingsproduct het best bij jouw doelstellingen en risicoprofiel past, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Risicomanagement: Hoe kun je jouw beleggingen beschermen? Het beheren van risico's is essentieel bij beleggen. Hier zijn enkele strategieën om je investeringen te beschermen: Diversificatie: Spreid je investeringen over verschillende activa en sectoren om het risico te verminderen. Dit vermindert de impact van eventuele prijsdalingen in een specifiek gebied. Stop-loss orders: Plaats stop-loss orders om automatisch je positie te verkopen als de prijs een bepaald niveau bereikt. Dit helpt bij het beperken van potentiële verliezen. Onderzoek en analyse: Doe grondig onderzoek en analyse voordat je investeert. Begrijp de markt, het bedrijf en de trends om weloverwogen beslissingen te nemen. Tijdshorizon: Bepaal je beleggingshorizon en pas je beleggingsstrategie daarop aan. Een lange termijn horizon kan je helpen om korte termijn schommelingen beter te weerstaan. Beleggingsstrategieën: Welke beleggingsstrategieën zijn er? Bij beleggen zijn er verschillende strategieën die je kunt volgen. Hier zijn enkele veelgebruikte beleggingsstrategieën: Waardebeleggen: Zoek naar ondergewaardeerde bedrijven waarvan de aandelenkoersen mogelijk zullen stijgen naarmate de markt ze meer waardeert. Groeibeleggen: Investeer in bedrijven met aanzienlijk groeipotentieel. Deze bedrijven kunnen hogere rendementen opleveren, maar brengen ook meer risico met zich mee. Inkomstenbeleggen: Richt je op investeringen die regelmatig inkomsten genereren, zoals dividendaandelen of vastgoedbeleggingen. Indexbeleggen: Volg een passieve beleggingsstrategie door te investeren in indexfondsen of ETF's die de prestaties van een specifieke marktindex volgen. Contrair beleggen: Ga tegen de marktstroom in en investeer in ondergewaardeerde activa wanneer anderen verkopen. Beleggingsonderzoek en -analyse: Hoe analyseer je aandelen(Beleggingen)? Beleggingsonderzoek en -analyse zijn essentieel voor succesvol beleggen. Hier zijn enkele veelgebruikte analysetechnieken: Fundamentele analyse: Beoordeel de financiële gezondheid en prestaties van bedrijven aan de hand van cijfers zoals omzet, winst en balansgegevens. Begrijp het bedrijfsmodel, de concurrentiepositie en groeimogelijkheden. Technische analyse: Voorspel toekomstige prijsbewegingen door historische prijs- en handelsgegevens te analyseren. Identificeer patronen, trends en koop- en verkoopsignalen. Sentimentanalyse: Meet het marktsentiment door nieuws, sociale media en opiniepeilingen te analyseren. Begrijp hoe beleggers zich voelen over activa of de markt als geheel. Combineer verschillende analysetechnieken voor een completer beeld en betere beslissingen. Voer zorgvuldig onderzoek uit en houd rekening met je doelen, risicotolerantie en beleggingshorizon. Diversificatie en professioneel advies zijn verstandig. Wanneer kun je beleggen? Als mensen aan geld beleggen denken is dit altijd de eerste regel die te binnen schiet; “beleg alleen geld dat je kunt missen”. In deze tijden van laagconjunctuur hebben mensen bijna niets te missen, waardoor ze eerder geneigd zijn om geld te sparen dan veilig te investeren. Maar als je wilt beleggen heb je vermogen nodig. Daarom is het goed, om naast je buffer, geld te sparen waarmee je vervolgens kunt beleggen. Dat noemen we verantwoord beleggen. Spaargeld investeren wat je kunt missen is een goede manier om meer rendement te maken, maar de kans bestaat ook dat je geld kunt verliezen.  Het aanhouden van contant geld en een bankspaarrekening worden beschouwd als veilige opties, maar door je geld te beleggen kan het in de loop van tijd in waarde toenemen met het voordeel dat je zelf kan kiezen waarin je belegd in combinatie met lange termijngroei. Daarnaast zijn er veel manieren om relatief veilig te beleggen, alleen weten de meesten mensen niet hoe. Wil je weten hoe je relatief veilig kunt beleggen? Lees dan hier het boek stop met sparen start met beleggen. Wees je bewust van de risico’s Als je gaat beleggen, is het belangrijk om te weten waarin je belegt. investeren in aandelen betekent geld beleggen in een bedrijf. Als het bedrijf winst maakt, maak je ook winst. Maar als het bedrijf verlies maakt, wordt jouw aandeel ook minder waard waardoor je geld verliest. Beleggen in obligaties betekent geld investeren in een lening. Als het bedrijf waarin je belegt, faalt, kan je geld verliezen. Geld investeren in vastgoed betekent geld beleggen in onroerend goed. Dit is een manier om geld te beleggen waar je minder risico loopt, maar je kunt ook minder winst maken. Hoeveel risico je loopt hangt af van het beleggingsproduct waarin je belegd. Je ziet dat er verschillende manieren zijn om te kunnen beleggen. Deze verschillende manieren brengen ook allemaal verschillende risico’s met zich mee, dus wees je hier van bewust! Het risico van beleggen is immers de kans op verlies. Beleggen met een doel Als je gaat beleggen, is het belangrijk om een doel voor ogen te hebben. Wat wil je bereiken met beleggen? Wil je snel veel geld verdienen met veel risico of wil je liever op de langere termijn een klein, maar veilig rendement per jaar? De meeste mensen die gaan beleggen denken hier niet over na en lopen al snel achter de feiten aan. Het is belangrijk om hierover na te denken voordat je begint met beleggen. Indien je een doel voor ogen hebt, kun je hier je acties die je doet op de markt op aanpassen. Dit voorkomt dat je niet ondoordacht hele stomme en impulsieve acties doet, omdat je over de manier van beleggen hebt nagedacht. Je weet immers wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt gaan doen. Hulp nodig met het formuleren van een doel? Lees dan hier het volledige artikelen over beleggen met een doel. Beleggen met geduld Wanneer je gaat beleggen, is het belangrijk om geduld te hebben. Vaak lopen belegging niet zoals je wilt. De meeste mensen die beginnen met beleggen worden al gauw snel afgeschrikt wanneer de waarde van hun aandeel daalt. Ze halen hun geld eraf uit angst, waarna vooralsnog de koers van het desbetreffende aandeel in 3 dagen harder is gestegen dan het gedaald was. Beleggen is een lange termijn bezigheid en je zult niet meteen rijk worden. Het kan wel een aantal jaren duren voordat je rendement gaat zien. Als je belegt, is het belangrijk om te blijven leren. Bekijk de beurs elke dag en leer hoe aandelen werken. Het is ook belangrijk om advies in te winnen bij een financieel adviseur. Zij kunnen je helpen om bewuster te beleggen en beter rendement te behalen. Sparen of beleggen? Als professional werkzaam in de beleggingsbranche begrijp ik dat de beslissing om te sparen of te beleggen afhangt van verschillende factoren. Het hangt af van je bereidheid om risico's te nemen versus het verkiezen van zekerheid. Het tijdsbestek en het doel van de investering spelen ook een belangrijke rol. Beleggen kan interessant zijn voor sommige spaardoelen, maar minder geschikt voor andere doelen. 1 ding is zeker beiden bieden geen garantie om rendement te maken in de toekomst. Spaargeld investeren is een goede manier om meer rendement te maken, maar dan loop je wel meer risico dat het geld met waarde afneemt. Als je wat extra geld hebt en twijfelt over wat je ermee moet doen lees dan het artikel sparen of beleggen . Beleggen wat levert het op? In de beleggingswereld zijn er diverse mogelijkheden om geld te investeren, zoals aandelen, obligaties, ETF’s,  beleggingsfondsen, derivaten, crypto valuta’s,  vastgoed, goud en kunst. Echter, vaak geldt dat hoe meer winst je eruit kunt halen, hoe groter het risico. Bij geld beleggen zijn er verschillende vormen van opbrengst, namelijk een jaarlijkse vergoeding in de vorm van rente of dividend en koerswinst. Rente & dividend: Bij sommige beleggingen, zoals obligaties en aandelen, ontvang je jaarlijks een vergoeding in de vorm van rente of dividend. Bij beleggen in een tweede woning kun je huuropbrengsten krijgen. Koerswinst betekent dat je de beleggingen voor meer geld verkoopt dan je ervoor hebt betaald, maar soms krijg je minder terug en lijd je verlies. Koerswinst: Sommige beleggingen geven geen rente of dividend, waardoor alleen koerswinst de basis is voor het rendement. Dit geldt voor bijvoorbeeld opties, goud, kunst en cryptomunten zoals bitcoin. De prijzen van deze beleggingen hangen sterker af van het sentiment en schommelen daarom meer dan bijvoorbeeld obligaties en aandelen. Nettorendement: Het is belangrijk om bij beleggingen in aandelen,  te letten op het nettorendement, omdat bij bruto rendement de kosten en premies nog niet van de opbrengst zijn afgetrokken. Het nettorendement geeft een betere indicatie van wat de belegging daadwerkelijk oplevert, maar biedt nooit een garantie. Belastingoverwegingen voor Beleggen Bij beleggen is het belangrijk om rekening te houden met belastingimplicaties. Hier zijn enkele belastingoverwegingen voor beleggers in Nederland: Box 3-belasting: In Nederland wordt beleggingsvermogen belast in box 3. Dit houdt in dat je een percentage betaalt over je vermogen boven een bepaalde vrijstelling. Dividendbelasting: Als je belegt in aandelen die dividend uitkeren, kan er dividendbelasting worden ingehouden. Je kunt mogelijk gebruikmaken van belastingverdragen om dubbele belastingheffing te voorkomen. Hoe kan ik beleggen? Hoe kun je kunt beleggen met geld, valt niet veel over te twisten. Er zijn namelijk 2 van vormen van beleggen; zelf beleggen of laten beleggen. Als je kiest voor zelf beleggen, oftewel online beleggen,  beleg je meestal met een bank of broker, wanneer je kiest voor laten beleggen zal dit meestal met een bank of vermogensbeheerder zijn. Zelf beleggen kan het meeste rendement opleveren, maar kan ook lastig zijn. Tegenwoordig wordt het wel steeds aantrekkelijker voor mensen van alle leeftijden. Als de spaarrente nul is, of zelfs negatief, is het logisch dat je overweegt om te beleggen. Je kunt ook laten beleggen door een vermogensbeheerder, maar hier betaal je vaak flink wat kosten voor. Zelf beleggen kan dan een goede optie zijn, mits je weet waar je mee bezig bent. Het kiezen uit deze 2 vormen van investeren, is de eerste keuze die je zal moeten maken voordat je begint met beleggen. Welke moet ik kiezen? Een lastige vraag, het is belangrijk dat je eerst naar jezelf kijkt. Je zou voor jezelf de volgende aspecten in kaart kunnen brengen. Moeilijkheidsgraad en beleggingshorizon:Breng je eigen situatie in kaart. Denk aan je leeftijd en je woonsituatie en waar je nog meer rekening mee zou moeten houden. Geërfde aandelen, margehandel, strategieën voor pensioen distributie, geboorte van een kind, echtscheiding en noem het maar op. Des te gecompliceerder jouw situatie is, des te groter de kans dat het raadplegen van een adviseur een verstandig besluit is. Vermogen: Je kunt met weinig geld al vrij makkelijk beginnen met beleggen. Met meer vermogen komen meer beleggingsopties en complexiteit, en daarmee een grotere behoefte aan een beleggingsadviseur. Het beleggen van meer vermogen vraagt ook om het nemen van minder risico, in de meeste gevallen. Zelf beleggen kan overigens ook zeer goed op een risico beperkende manier, namelijk met ETF’s, indexfondsen of een actievere strategie die hierbij past. Emoties en planning: Als je de drang niet kan weerstaan om alles te verkopen als je portefeuille de helft van zijn waarde heeft verloren, dan is een professional vaak een aanwinst. Als je een financiële partner nodig hebt die op alle gebieden en op alle tijdstippen een uitgebreide financiële planning kan bieden, dan kan het de investering waard zijn. Dit is vaak wel een vrij flinke investering, en het rendement moet deze investering natuurlijk voorbij gaan. Interesse. Het is een voordeel om een basiskennis van financiën en de markt hebben. Het is ook belangrijk dat je het leuk vindt, dan haal je vaak de beste resultaten. Wees hier dus realistisch in. Op het internet, net als in dit artikel, valt er een bepaalde voorkennis op te doen. Bij het lezen van een paar artikelen omtrent de werkingen van zelf beleggen kan je er achter komen of het iets voor je is. Net zoals bij veel andere dingen in het leven wordt het pas écht leuk als je er goed in begint te worden. Zelf beleggen Zelf beleggen doe je wanneer je als belegger eigen koop- of verkooporders indient via het systeem van een broker of bank. Waar kun je beleggen? Zelf Beleggen, oftewel online beleggen, kun je doen bij een broker zoals Easybroker, de giro, Lynx of een andere online brokers. Zelf beleggen in aandelen, obligaties, ETF’s, crypto, beleggingsfondsen of andere beleggingsmogelijkheden kunnen veel voordelen met zich meebrengen. Hier noemen we er een paar. Eigen belang: Als je zelf belegt weet je zeker dat alle handelingen die worden uitgevoerd in je eigen belang zijn. Bij de meeste fondsen is dit tegenwoordig ook zo, maar niet altijd. Kosten: Als je geld hebt, beleggen in vastgoed kun je vrijwel kosteloos bij diverse brokers beleggen. Er zijn veel online brokers die zelfs een gratis aandeel geven om bij hun online te beleggen. Welke broker mensen kiezen kan hier erg vanaf hangen. Kijk hier voor de beste broker voor beginnende beleggers. Moeite met het kiezen van een online broker? Lees dan hier het artikel online broker. Waarden: Als je zelf belegt kan je ook zelf bepalen welke bedrijven je daadwerkelijk steunt vanuit een ethisch standpunt. Jij bepaalt de waarde van je beleggingen. Zo kan je bijvoorbeeld beleggen in elektrisch rijden of windenergie. Risicobeheer: Waanneer je zelf belegd, beleg je bij een online broker. Je opent een beleggingsrekening en direct krijgt toegang tot je eigen online omgeving waar je online kunt beleggen en kunt kiezen waarin je belegd en voor hoeveel geld je wilt beleggen. Je kunt namelijk een goed gespreide portefeuille maken waarin de risico verspreid is. Actief beleggen, oftewel zelf beleggen, stelt je in staat om je portefeuilles direct aan te passen aan de heersende marktomstandigheden. Tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis in 2008 hadden vermogensbeheerders bijvoorbeeld de blootstelling van hun portefeuilles aan de financiële sector kunnen aanpassen om het marktrisico voor hun cliënten te beperken. Kansen op korte termijn : Je kunt actief beleggen gebruiken om te profiteren van handelskansen op korte termijn. Aandelenkoersen schommelen het grootste deel van de tijd, wat veel handelskansen op korte termijn creëert. Dit vergt echter wel bepaalde skills. Kansen op lang termijn: Je kunt passief beleggen gebruiken door elke maand een bepaald bedrag aan de kant te zetten, wat door tijd en consistentie steeds meer waard wordt. Dit fenomeen noemen we ook wel compounding interest. Meer weten over deze strategie? Lees dan het boek stop met sparen start met beleggen. Rendement: Bij het zelf beleggen heb je ook zelf in de hand hoeveel rendement je maakt. Ga je compleet ongeschoold de markt in, dan kan het wel eens lastig worden. Bereid je je goed voor en laat je je begeleiden door ervaringsdeskundigen, dan genereer je in de loop der tijd in veel gevallen meer rendement dan je bij een fonds zou doen. Laten beleggen Laten beleggen doe je niet zelf. Bij laten beleggen hoef je zelf geen keuzes te maken over welke aandelen of fondsen je moet kopen. In plaats daarvan geef je simpelweg aan hoeveel je wilt inleggen, wat je beleggingsdoelstellingen zijn en hoeveel risico je bereid bent te nemen. Je kunt bijvoorbeeld je spaargeld laten beleggen. Laten beleggen kun je doen bij vermogensbeheerders, beleggingsfondsen of banken die voor jou beleggen aan de hand van het door jouw geselecteerde risicoprofiel. Hierin kun je een keuze maken tussen defensief, neutraal offensief en zeer offensief. Bij het laten beleggen komen ook enkele voordelen kijken. Geavanceerd portefeuillebeheer: Wanneer je een beleggingsfonds koopt of je geld laat beheren, dan betaal je een beheersvergoeding als onderdeel van je kostenratio. Dit is vaak een relatief kleine prijs om te betalen voor het krijgen van professionele hulp bij het beheer van een beleggingsportefeuille, ten opzichte van het verwachte rendement. Herbelegging van dividenden: Wanneer dividenden en andere rente-inkomsten voor het fonds worden gedeclareerd, kunnen ze worden gebruikt om extra aandelen in het beleggingsfonds te kopen, waardoor uw belegging groeit. Dit kan een scherpe zelfbelegger overigens ook zelf doen, bij het laten beleggen gaat dit vaak automatisch. Risicoverlaging: Vermindering van het portefeuillerisico wordt bereikt door het gebruik van diversificatie, aangezien de meeste beleggingsfondsen beleggen in 50 tot 200 verschillende -  effecten, afhankelijk van de focus. Tal van aandelenindex beleggingsfondsen bezitten 1.000 of meer individuele aandelenposities. Risicoverlaging kan het rendement echter ook drukken, er is simpelweg naar verhouding minder volatiliteit merkbaar. Dit is vaak de keuze voor beleggers die beleggen op de langere termijn. Conclusie: Haal het Maximale uit je Beleggingen Beleggen biedt talloze mogelijkheden om je vermogen te laten groeien en je financiële doelen te bereiken. Door een goed begrip van beleggen, het stellen van realistische doelen en het implementeren van passende beleggingsstrategieën, kun je het maximale uit je beleggingen halen. Houd rekening met risicobeheer, diversificatie en belastingoverwegingen om een solide basis voor je beleggingsportefeuille te leggen. Blijf op de hoogte van marktontwikkelingen en pas je strategie indien nodig aan. Met geduld, consistentie en de juiste kennis kun je op weg gaan naar financieel succes. Veelgestelde vragen (FAQs) beleggen te beginnen? Er is geen vastgesteld minimumbedrag om te beginnen met beleggen. Het hangt af van je eigen financiële situatie en de beleggingsmogelijkheden die je kiest. Je kunt al met kleine bedragen beginnen en gaandeweg je investeringen verhogen. Hoe lang moet ik mijn beleggingen aanhouden? De ideale beleggingsduur hangt af van je doelstellingen en beleggingsstrategie. Sommige beleggingen zijn gericht op korte termijn winsten, terwijl andere geschikt zijn voor de lange termijn. Het is belangrijk om je beleggingshorizon te bepalen en je strategie daarop af te stemmen. Kan beleggen mij helpen om te sparen voor mijn pensioen? Absoluut! Beleggen kan een effectieve manier zijn om vermogen op te bouwen voor je pensioen. Door vroeg te beginnen en regelmatig te beleggen, kun je profiteren van de kracht van samengestelde rendementen en een solide basis voor je pensioen opbouwen. Zijn er risico's verbonden aan beleggen? Ja, beleggen brengt altijd risico's met zich mee. De waarde van je beleggingen kan fluctueren en er bestaat een kans op verlies. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de risico's en je beleggingen zorgvuldig te selecteren en te diversifiëren. Hoe vaak moet ik mijn beleggingsportefeuille herzien? Het is raadzaam om regelmatig je beleggingsportefeuille te herzien, vooral als je doelstellingen, financiële situatie of marktomstandigheden veranderen. Door je portefeuille periodiek te evalueren, kun je eventuele aanpassingen maken en ervoor zorgen dat deze in lijn is met je doelen. Kan beleggen op lange termijn winstgevend zijn? Beleggen op lange termijn heeft historisch gezien vaak aanzienlijke rendementen opgeleverd. Hoewel er geen garanties zijn, tonen langetermijndata aan dat beleggen de neiging heeft om winstgevend te zijn over langere periodes. Het is echter belangrijk om geduldig te zijn en de ups en downs van de markt te kunnen doorstaan. Ben je een beginner en wil je meer weten over beleggen? Volg dan onze cursus beleggen voor beginners of onze 6 daagse gratis introductie cursus beginnen met beleggen.  Lees hier meer over: Voordelen en nadelen beleggen  10 tips voor beginnende beleggers Beleggen met weinig geld Meest risicovolle beleggingen

16 feb 2023 Lees verder
Investeren in zonnepanelen

Investeren in zonnepanelen; voordelen en kosten op een rijtje

Zonne-energie wordt snel een van de populairste hernieuwbare energiebronnen ter wereld. Nu stee ds meer mensen willen investeren in groene energie, is het geen verrassing dat zonnepanelen steeds populairder worden. Zonnepanelen gebruiken fotovoltaïsche cellen om zonlicht om te zetten in elektriciteit. Deze schone, duurzame vorm van energie heeft tal van voordelen voor zowel particulieren als bedrijven. Het vermindert niet alleen de hoeveelheid energie uit fossiele brandstoffen, maar kan op lange termijn ook geld besparen op de elektriciteitsrekening. Investeren in zonnepanelen lijkt dus steeds vaker een verstandige keuze. Niet alleen omdat je met zonnepanelen je eigen energie opwekt, maar ook vanwege de subsidies die er tegenwoordig voor gelden. In dit artikel lees je alles over zonnepanelen: wat ze zijn, hoe ze werken, hoe de opbrengst ervan is berekend en wat het kost om ze te laten installeren.   Wat zijn zonnepanelen Voordat we vertellen over hoe investeren in zonnepanelen werkt zullen we eerst uitleggen wat zonnepanelen zijn. Zonnepanelen zijn apparaten die bestaan uit fotovoltaïsche cellen die zonlicht omzetten in elektriciteit. Deze cellen bestaan uit halfgeleidermaterialen zoals silicium, die de energie van de zon absorberen en omzetten in elektrische stroom. Zonnepanelen zijn er in verschillende maten en configuraties voor verschillende behoeften en budgetten, dus investeren in zonnepanelen wordt steeds haalbaarder voor zowel particulieren als bedrijven. Ze worden vaak gemonteerd op daken of andere blootgestelde delen van een gebouw om hun potentieel voor het ontvangen van direct zonlicht te maximaliseren. Bovendien vergen ze zeer weinig onderhoud zodra ze geïnstalleerd zijn, waardoor investeren in zonnepanelen aantrekkelijke optie is om te investeren in groene energie.   Hoe werken zonnepanelen? Zonnepanelen werken door de energie van de zonnestralen te absorberen en om te zetten in gelijkstroom (DC). Deze gelijkstroom-elektriciteit wordt vervolgens door een omvormer geleid, die het omzet in wisselstroom (AC) die kan worden gebruikt om verlichting, apparaten en andere apparaten in uw huis of bedrijf van stroom te voorzien. De hoeveelheid elektriciteit die door een zonnepaneel wordt opgewekt, hangt af van de grootte, oriëntatie op de zon, locatie, efficiëntie, schaduwfactor, installatiehoek en meer. Een van de belangrijkste overwegingen bij het investeren in zonnepanelen is schaduw. Schaduw van bomen, gebouwen of andere objecten kan de hoeveelheid energie die een paneel kan produceren aanzienlijk verminderen. Om dit te meten gebruiken zonnetechnici de zogenaamde schaduwfactor om te bepalen hoeveel schaduw er aanwezig is en wat de invloed daarvan is op de opbrengst van een systeem. De schaduwfactor houdt rekening met alle bovengenoemde factoren en berekent een percentage dat de totale vermindering van het door een zonnepaneel opgewekte vermogen als gevolg van schaduw weergeeft. De installatiehoek van een zonnepaneel is de hoek waaronder het op een dak, muur of andere structuur wordt gemonteerd. Deze hoek speelt een belangrijke rol bij de efficiëntie en de prestaties van het systeem, omdat hij van invloed is op de hoeveelheid direct zonlicht die een paneel gedurende de dag ontvangt. Over het algemeen zal een investering in zonnepanelen met een zuidelijke oriëntatie meer energie opleveren dan een investering in zonnepanelen met een oost/west gerichte installatie. De reden hiervoor is dat installaties die op het zuiden liggen langer zonlicht ontvangen gedurende de dag en minder last hebben van schaduw van bomen of gebouwen door hun hogere hoek boven de horizon. De optimale installatiehoek voor uw panelen moet worden bepaald door een gekwalificeerde ingenieur op basis van uw locatie en specifieke vereisten. Wat is de opbrengst van zonnepanelen en hoe wordt deze berekend? Als je er over nadenkt om te investeren in zonnepanelen, dan wil je ook weten wat de mogelijke opbrengst van gaat zijn. De opbrengst van zonnepanelen is de hoeveelheid elektriciteit die ze gedurende een bepaalde periode en onder bepaalde omgevingsomstandigheden kunnen opwekken. Deze opbrengst wordt berekend op basis van de grootte, het type, de oriëntatie en de installatiehoek van het paneel. Zonnetechnici gebruiken de zogenaamde piek vermogenswaarde om deze opbrengst te meten. Het piekvermogen verwijst naar de maximale hoeveelheid energie die een paneel op een bepaald moment in ideale omstandigheden kan produceren – meestal wanneer het direct zonlicht ontvangt zonder schaduwen of obstructies. De gemiddelde opbrengst van een zonnepaneel kan sterk variëren, afhankelijk van de grootte, het type en de locatie. Een zonnepaneel met een oppervlakte van 1 vierkante meter genereert in ideale omstandigheden echter tussen 250-350 watt. Dit komt overeen met ongeveer 2,5  –  3,5 kilowattuur (kWh) per dag of 900  –  1260 kWh per jaar. In werkelijkheid kunnen deze getallen echter veel lager uitvallen door factoren als schaduw en oriëntatie van de panelen, de hoek van het dak en andere omgevingsvariabelen.   Hoeveel kost investeren in zonnepanelen Bij het investeren in zonnepanelen is het ook belangrijk om naar de kosten te kijken. De kosten voor de installatie van zonnepanelen kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van het type, de grootte en de locatie. Over het algemeen kost een systeem van hoge kwaliteit per vierkante meter tussen 200 en 300 euro. Deze kosten zijn exclusief btw en eventuele stimulansen of kortingen die in sommige landen of regio's beschikbaar zijn. Een groot voordeel van het investeren in zonnepanelen is dat de onderhoudskosten voor zonnepanelen relatief laag zijn, omdat ze tijdens hun levensduur weinig tot geen onderhoud vergen. Sommige huiseigenaren kunnen ervoor kiezen om te investeren in regelmatige schoonmaakdiensten om een optimaal rendement van het systeem te garanderen, maar dit ismeestal niet nodig, tenzij er veel stof of vuil rond het systeem ligt. Bovendien hebben de meeste systemen een garantie van 10 tot 25 jaar die eventuele reparaties of vervangingen dekt die tijdens de levensduur van het systeem nodig kunnen zijn. Investeren in zonnepanelen kost je dus eenmalig wat meer, om er later de vruchten van te plukken.   Dubbel rendement op je zonnepanelen met beleggen Wat je maandelijks bespaart met het investeren in zonnepanelen is al een opbrengst op zich. Maar wat als we je nu vertellen dat je daarnaast ook nog eens dubbel rendement kunt maken op je zonnepanelen. Dat hoorde je goed, dubbel rendement. We leggen je graag uit hoe. Het bedrag dat je maandelijks bespaart, kun je namelijk ook nog eens beleggen. Zeg nu eens dat we 100 euro per maand besparen door het aanleggen van zonnepanelen. Als we deze 100 euro voor de komende 30 jaar beleggen tegen een gemiddeld rendement van 7% jaarlijks. Hiermee investeren we een totaalbedrag van 36.000 euro. Maar, wat levert het ons op? 116.945 euro! Als we onze investering van 36.000 hier van aftrekken, dan hebben we een netto rendement van 80.945 euro! Op deze manier kun je dus dubbel rendement maken met het investeren in zonnepanelen.   Conclusie In het algemeen kan investeren in zonnepanelen een geweldige manier zijn om uw elektriciteitskosten te verlagen, uw ecologische voetafdruk te verkleinen en te investeren in hernieuwbare energie. Hoewel de initiële kosten van het installeren van zonnepanelen hoog lijken, maken de besparingen op lange termijn en de milieuvoordelen het een aantrekkelijke optie voor veel huiseigenaren. Bovendien worden de meeste systemen geleverd met een garantie van 10 tot 25 jaar, wat garandeert dat ze gedurende hun hele levensduur blijven functioneren. Tot slot kunt u door zorgvuldig rekening te houden met factoren als schaduw en installatiehoek nog meer uit uw investering in zonnepanelen halen. Met al deze redenen om in fotovoltaïsche cellen te investeren, is dit het perfecte moment om te onderzoeken wat zonne-energie te bieden heeft! Naast het rendement dat je maakt met het investeren in zonnepanelen, de maandelijkse besparing, kun je dubbel rendement maken door je bespaarde geld maandelijks te beleggen! Bedankt voor het lezen van dit artikel over investeren in zonnepanelen. Wij hopen dat het nuttig voor u is geweest en u een beter inzicht heeft gegeven in de voordelen, kosten en overwegingen die komen kijken bij het investeren in deze vorm van hernieuwbare energie. Met de huidige stand van de technologie en de stimuleringsmaatregelen van de overheid is investeren in zonne-energie een investering in onze toekomst.

09 dec 2022 Lees verder
Investeren in aandelen 5 lessen van goede beleggers

Investeren in aandelen | 5 lessen die kansen bieden

Investeren in aandelen hoeft niet lastig te zijn. Door een strategie te kiezen die bij je past, en deze strategie gedisciplineerd te volgen laat je je geld voor je werken. Vermijd inflatie, en laat je geld groeien in plaats van krimpen. Of je nou de hele dag de koersen wil analyseren, of simpelweg iets wil kopen en vasthouden. Investeren in aandelen kost zoveel tijd en moeite als je zelf wil, het rendement wat je behaalt, heb je ook zelf in de hand. Lees verder om erachter te komen hoe jij je rendement beter kan controleren.  Investeren in aandelen kan écht iedereen! Beleggen is een manier om geld opzij te zetten. Dit kunnen de meeste mensen doen zonder hun levensstijl aan te passen. Er zijn verschillende manieren van beleggen, er zit bijvoorbeeld een groot verschil tussen passief en actief beleggen. Voor beide is het essentieel om kapitaal op te bouwen. Geld maakt geld, zo simpel is het. Genereer je 15% winst over een investering van tien euro, dan stelt dit niet bijzonder veel voor. Behaal je 15% winst op een investering van 1000 euro, dan begint het al leuk te worden.  Ik heb te weinig geld Om te beleggen is het cruciaal om vooraf kapitaal te investeren en niet te beginnen met geleend geld. Als je weinig geld hebt, is periodiek investeren de beste manier om te beginnen. De 10% regel adviseert om 10% van je maandelijks besteedbaar inkomen te investeren, ongeacht je inkomen. Zelfs een maandelijkse investering van 50-100 euro kan al een groot verschil maken. Het lastigste is het beginnen met beleggen, maar het is belangrijk om de stap te zetten en het resultaat voor de langere termijn te berekenen. Gebruik onze calculator hiervoor. Het is cruciaal om niet meer te beleggen dan je missen kan. Lees hier meer tips over beleggen met weinig geld.   Op welke manier ga jij investeren in aandelen? Voordat je gaat investeren in aandelen is het belangrijk om te bepalen wat voor belegger je wilt zijn. Een adviseur zal altijd vragen naar je doelen en risicobereidheid.  Dit is erg lastig om te bepalen van tevoren, niemand wil natuurlijk geld verliezen. Kies je voor veel winst met risico op verlies, of liever beperkte winst met minder risico? Daarnaast is het van belang om de investering vast te stellen qua tijd en moeite. Dit bepaalt of je een passieve of actieve belegger bent.   Online brokers gebruiken om te investeren in aandelen Full-service brokers, zoals de naam al aangeeft, geven het volledige scala van de traditionele brokerage diensten, met inbegrip van financieel advies voor pensioen, gezondheidszorg, en alles wat met geld te maken heeft. Ze hebben meestal alleen te maken met vermogende klanten en kunnen aanzienlijke kosten in rekening brengen, waaronder een percentage van uw transacties, een percentage van uw vermogen dat zij beheren, en soms, een jaarlijkse contributie. Het is gebruikelijk om minimum rekening groottes van $ 25,000 en meer te zien bij full-service brokerages. Als je net begint met beleggen kan het lastig zijn om een goede broker uit te kiezen. Lees hier meer over het kiezen van een goede broker voor de beginnende belegger.   Zelf investeren in aandelen, met een plan Afhankelijk van hoe vaak je handelt, kunnen deze kosten oplopen en je winstgevendheid beïnvloeden. Beleggen in aandelen kan zeer kostbaar zijn als je vaak in en uit posities springt, vooral met een klein bedrag beschikbaar om te beleggen. Als jouw rendement niet genoeg is om dit te dekken, heb je geld verloren door alleen maar in en uit posities te stappen. Als je van plan bent vaak te handelen, is het dus cruciaal om het overzicht te bewaren en geen overhaaste beslissingen te nemen. Het is daarom vooral belangrijk dat je voor elke trade een plan hebt.  5 lessen van goede beleggers om te investeren in aandelen Leer van de fouten die succesvolle beleggers hebben gemaakt, zodat je zelf de fouten niet hoeft te maken. Les 1. Beleg altijd met eigen vermogen Investeren in aandelen met geld wat je niet hebt raden wij te allen tijde af als je net begint. Je moet nooit meer beleggen dan je bereid bent om kwijt te raken, je weet immers nooit wat er kan gebeuren. Misschien staat morgen wel de wereld in de fik en is er een grote kans dat beleggers hun inleg verliezen. Voor meer ervaren beleggers zijn er methoden om risico's in te dekken, hier komen echter meer geavanceerde vormen van beleggen bij kijken. Daarnaast, als je belegt met geld wat je kwijt kan raken, dan beleg je ook vaak beter. Bijna alle succesvolle beleggers weten: beleggen met emoties, dat gaat bijna altijd fout. Les 2. Beleg met een plan Investeren in aandelen met emoties voorkom je dus door niet met geleend geld te beleggen. Het hebben van een plan, en dit plan volgen hoort daar ook bij. Je plan is de basis voor je succes. Voordat je een trade in gaat moet je een paar dingen concluderen. Wanneer stap ik in, in welk scenario verkoop ik met winst, maar ook: in welk scenario verkoop ik met verlies om de rest van mijn ingelegd vermogen te beschermen? Les 3. Kies een beleggingsvorm die bij je past Er zijn talloze verschillende beleggers die investeren in aandelen. Ben jij bijvoorbeeld een actieve, of een passieve belegger? Analyseer jezelf goed, en bepaal wat voor belegger je bent. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met je interesses, de tijd die je wil investeren en het rendement wat je hoopt te behalen met het investeren in aandelen (of eventueel andere beleggingsproducten!). Bent u geïnteresseerd in aandelen? Dan kunt u Les 4. Leer beleggen Als iemand wilt leren golfen of tennissen, dan is één van de eerste stappen het volgen van lessen. Gek genoeg gebeurt het niet wanneer dezelfde persoon zijn vermogen gaat beleggen op de beurs, dan gebeurt dit vaak zonder enige opleiding. Succesvolle beleggers zijn erachter gekomen dat het besparen op het leren van beleggen niet goedkoop is, maar duurkoop. Een belegging in jezelf, dat is de beste investering. Les 5. Stop nooit met leren Beleggers zijn nooit uitgeleerd. De meest succesvolle beleggers gaan nog vaak de fout in. Het voordeel wat zij hebben, is dat ze beleggen met een plan. Ze zijn begonnen bij het begin, en hebben geleerd om het risico in te dekken en het potentiële rendement te maximaliseren. Ook beginnen met beleggen? Doe dit dan met onze hulp. Bekijk de cursussen en krijg trainingen op maat! Verder gaan met kennis vergaren? Klik dan hier om te profiteren van onze gratis trainingen, E-books en podcasts.

30 nov 2022 Lees verder
Hoe werkt crypto beginnersgids voor digitale valuta

Beleggen in cacao; uitgebreide uitleg

Als u op zoek bent naar een veilige investering die toch veel potentieel heeft, dan is beleggen in cacao wellicht iets voor u! In deze blog geven we een uitgebreide uitleg over wat cacao is, waarom het interessant is om hierin te investeren en welke risico's daarbij komen kijken. Daarnaast vertellen we ook meer over aandelen die ermee te maken hebben en geven we wat tips voor wanneer u besluit om hierin te investeren. Wat is cacao? Cacao is het belangrijkste ingrediënt om chocolade te maken en is een belangrijk onderdeel van de zoetwarenindustrie. Het is afkomstig van cacaobonen, die overal ter wereld in tropische klimaten worden geteeld. Cacao is een soort voedingsingrediënt gemaakt van de boon van de Theobroma cacaoboom. De bonen worden gedroogd en vervolgens geroosterd, waardoor de smaak ervan zich ontwikkelt. Zodra de bonen geroosterd zijn, worden ze verwerkt tot cacaopoeder, cacaoboter en andere producten zoals chocolade. Cacao wordt sinds de oudheid in verschillende culturen gebruikt voor zowel culinaire als medicinale doeleinden. Het is een rijke bron van antioxidanten die kunnen helpen beschermen tegen sommige chronische ziekten zoals kanker en hartziekten. Bovendien bevat het verschillende vitaminen en mineralen waaronder ijzer, magnesium, kalium, zink, koper, mangaan en fosfor. Cacao bevat ook flavonoïden die kunnen werken als ontstekingsremmers in het lichaam. Vanwege zijn populariteit kan investeren in cacao winstgevend zijn door veranderingen in vraag en aanbod van deze grondstof. Hoe beleggen in cacao? Er zijn verschillende manieren om in cacao te beleggen. U kunt aandelen kopen in een bedrijf dat in cacao handelt of u kunt termijncontracten en opties kopen op grondstoffenbeurzen zoals de London International Financial Futures Exchange. Rechtstreeks investeren in cacao vereist de aankoop van ruwe bonen of verwerkte producten zoals chocoladerepen en het verschepen ervan over de hele wereld, waardoor het duurder is dan indirect investeren via aandelen die ermee verband houden. Bij het investeren in cacao is het belangrijk zich bewust te zijn van de risico's die eraan verbonden zijn. Deze omvatten prijsvolatiliteit als gevolg van veranderingen in vraag en aanbod, alsmede politieke en economische omstandigheden in de producerende landen die beleggen riskanter kunnen maken. Het is ook belangrijk te overwegen voor hoe lang u belegt; beleggen op korte termijn heeft andere risico's dan beleggen op lange termijn. Naast rechtstreeks beleggen in cacao, zijn er ook aandelen die ermee verband houden en die ook winstgevend kunnen zijn. Bedrijven als Nestle, Hershey's en Mars maken allemaal chocoladeproducten op basis van cacaobonen. Beleggen in deze bedrijven geeft u blootstelling aan de cacao-industrie zonder dat u ruwe bonen of verscheepte producten hoeft te kopen. Tips Tot slot hebben we enkele tips bij het beleggen in cacao voor u. Ten eerste, onderzoek de markt grondig en wees u bewust van mogelijke risico's. Ten tweede, overweeg te investeren in cacaofutures of optiecontracten, aangezien dit kan helpen om u in te dekken tegen prijsschommelingen. Denk ten slotte aan investeren voor een langere periode; investeren in cacao op lange termijn kan een beter rendement opleveren dan investeren op korte termijn. Beleggen in cacao kan een geweldige manier zijn om uw portefeuille te diversifiëren en een winstgevend rendement te maken. Met deze tips kunt u zich goed voorbereiden voordat u in deze grondstof belegt en de vruchten plukken van beleggen in cacao! Conclusie Omdat investeren in cacao ontmoedigend kan lijken, kunt u het beste uw tijd nemen en het juiste onderzoek doen voordat u investeert. Met kennis en voorbereiding kan investeren in cacao een geweldige manier zijn om uw portefeuille te diversifiëren en een winstgevend rendement te maken. Hoewel er risico's verbonden zijn aan het investeren in deze grondstof, maken de potentiële opbrengsten het een aantrekkelijke optie voor veel beleggers. Beleggen in cacao kan lonend zijn als het correct en voorzichtig gebeurt; we hopen dat onze blog u de nodige informatie heeft gegeven over beleggen in cacao, zodat u voor uzelf de beste beslissing kunt nemen! Veel succes!

22 nov 2022 Lees verder
Drie boeken voor beginnende beleggers 1

Dollar Cost Averaging; wat is het?

Als je geïnteresseerd bent in beleggen, dan heb je vast wel eens van dollar cost averaging gehoord. Maar wat is het nu precies? En hoe kan het je helpen bij je beleggingen? In dit blogartikel leggen we het allemaal uit, met een duidelijk voorbeeld erbij.   Dollar cost averaging uitgelegd Dollar cost averaging is een techniek die kan worden gebruikt bij het beleggen in aandelen of beleggingsfondsen. Het basisidee is om uw investering te spreiden over een bepaalde periode, in plaats van in één keer een vast bedrag te investeren. Deze techniek kan helpen de effecten van volatiliteit te beperken, omdat u meer aandelen koopt als de koersen laag zijn en minder aandelen als de koersen hoog zijn. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u $10.000 hebt die u in een aandeel wilt investeren. U zou ervoor kunnen kiezen om het hele bedrag in één keer te investeren. Met dollar cost averaging zou u dit geld echter over een bepaalde periode investeren. U zou bijvoorbeeld $1.000 per maand kunnen investeren gedurende 10 maanden. Met dollar cost averaging spreidt u uw investering over een bepaalde periode en koopt u regelmatig aandelen. Dus in het bovenstaande voorbeeld investeert u $1.000 per maand gedurende 10 maanden.   Twee belangrijke voordelen Er zijn twee belangrijke voordelen van het gebruik van "dollar cost averaging". Het eerste voordeel is van dollar cost averaging dat u minder risico loopt om al uw geld in één keer te investeren en alles te verliezen als de aandelenkoers daalt. Door uw investering in de tijd te spreiden, vermindert u het risico dat u al uw geld verliest bij een plotselinge koersdaling. Het tweede voordeel van dollar cost averaging is dat u profiteert van koersschommelingen. Wanneer u elke maand een vast bedrag investeert, koopt u meer aandelen als de koers laag is en minder aandelen als de koers hoog is. Na verloop van tijd wordt dit gemiddeld en betaalt u uiteindelijk minder per aandeel dan wanneer u al uw geld in één keer had geïnvesteerd.   Een duidelijk voorbeeld Om te illustreren hoe dollar cost averaging werkt, laten we een voorbeeld bekijken. Stel dat u $1.000 wilt investeren in bedrijf XYZ. De huidige aandelenprijs is $10. U kunt al uw geld in één keer investeren of uw investering spreiden over 10 maanden, waarbij u elke maand $100 investeert. Maand 1: De aandelenkoers daalt tot $9, dus u koopt 111 aandelen voor een totaal van $1.000. Maand 2: De aandelenprijs stijgt naar $11dus koopt u 90 aandelen voor een totaal van $1.000. Maand 3: De aandelenkoers daalt tot $8, dus u koopt 125 aandelen voor een totaal van $1.000. Na drie maanden hebt u in totaal $3.000 geïnvesteerd. Uw gemiddelde kosten per aandeel zullen zijn: $3,000/326 = $9.17 Als de aandelenkoers niet had geschommeld en gedurende de drie maanden op $10 was gebleven, zouden uw gemiddelde kosten per aandeel zijn geweest: $3,000/300 = $10 Zoals u uit dit voorbeeld kunt opmaken, profiteert u door elke maand hetzelfde bedrag te beleggen van koersschommelingen en komt u uit op een lagere gemiddelde kostprijs per aandeel.   Conclusie Dollar cost averaging is een techniek die kan worden gebruikt bij het beleggen in aandelen of beleggingsfondsen. Het basisidee is om uw investering te spreiden over een bepaalde periode, in plaats van in één keer een vast bedrag te investeren. Deze techniek kan de effecten van volatiliteit helpen verzachten, omdat u meer aandelen koopt als de prijzen laag zijn en minder aandelen als de prijzen hoog zijn. Bij uw beslissing om al dan niet gebruik te maken van "dollar cost averaging", moet u rekening houden met uw beleggingsdoelstellingen en tijdsbestek. Als u belegt voor de lange termijn en het volgende kunt verdragen risico, dan kan "dollar cost averaging" een goede techniek voor u zijn.

15 nov 2022 Lees verder
Cursus beleggen

Cursus beleggen

Cursus beleggen Wanneer u op zoek bent naar een cursus beleggen, bent u bij het Beleggingsinstituut van André Brouwers op het Beursplein 5 in Amsterdam aan het enige juiste adres. Of u nu overweegt om te gaan beginnen met een basis cursus beleggen of al jaren belegt en als gevorderde belegger een cursus wilt volgen met meer verdieping en achtergrond, het Beleggingsinstituut levert altijd maatwerk en biedt cursussen aan die zowel de beginnende als de al wat meer ervaren belegger écht verder helpt. Het Beleggingsinstituut heeft een breed aanbod in (online) cursussen en daarmee voor ieder soort belegger een cursus beleggen op maat. Het volgen van een van onze (online) cursussen betekent een investering in u zelf. Het Beleggingsinstituut raadt iedereen met belangstelling voor beleggen aan om altijd eerst een cursus te volgen en niet om direct met eigen geld te gaan beleggen. Op die manier worden fouten voorkomen en kan veel sneller rendement behaald worden. Het Beleggingsinstituut is een zeer ervaren aanbieder van cursussen beleggen voor beginners en voor gevorderden en stond de afgelopen jaren al meer dan 25.000 beleggers bij in hun zoektocht naar een strategie die meer rendement oplevert. Hieronder vindt u een korte beschrijving van ons aanbod. Wanneer u vragen heeft of wilt weten welke training het beste bij u aansluit kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier op deze pagina of door te bellen met 020-2 601 602. Wij helpen u graag verder. Trainingen Weekend Cursus Beleggen: Beleggen met een Parachute Deze weekend cursus beleggen is de breedste cursus die wij aanbieden. Alle facetten van beleggen passeren tijdens de cursus de revue. Deze cursus staat te boek als de beste beleggerscursus voor beginners die in de beginfase van hun beurs carrière zitten, maar is ook bijzonder geschikt voor beleggers die al jaren in de beleggingswereld actief zijn en de weg naar (voldoende) rendement nog niet hebben gevonden. Tijdens de tweedaagse – kosten: 497 euro - krijgt u het Beleggingsinstituut handboek en maakt u kennis met de unieke Beleggingsinstituut filosofie. Overigens kan deze cursus ook online gevolgd worden door het volgen van acht online modules. De deelnemers ontvangen na afloop een diploma of verklaring van deelname. Doel van de cursus is houvast en structuur te vinden en op die manier structureel rendement te bereiken. Tijdens de cursus worden handige tips aangereikt om beleggingsrisico’s te leren beheersen. Op die manier kan meer rendement gehaald worden en hoeven minder risico’s genomen te worden. Andere speerpunten van deze cursus zijn strategie, discipline en money-management. Bovendien wordt meer inzicht geboden in de wereld van beleggen omdat beleggen weliswaar in de kern heel simpel is, maar lang niet altijd eenvoudig. De cursus richt zich vooral op de praktijk, waardoor aangereikte informatie en kennis meteen toegepast kan worden op de eigen portefeuille. Tijdens de weekendtraining worden de defensieve beleggingsstrategie en de offensieve tradingstrategie besproken en wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk risicomanagement ook hier weer is. Trade Week Deze cursus is gericht op de actieve handelaren (in spe), ook wel traders genoemd. In een week tijd begeleiden wij beginnende en gevorderde traders naar een succesvolle aanpak en tradingsysteem. Tijdens deze week kunt u meekijken over de schouder van professionals, u krijgt nieuwe theorie en inzichten voorgelegd, u gaat live handelen en een analyse opstellen onder begeleiding van een professional en krijgt een aantal setups aangereikt die u direct kunt toepassen. Deze unieke mix maakt de trade week de ideale cursus voor traders die succesvol(ler) willen worden. De vijfdaagse cursus staat onder leiding van André Brouwers en Rombout Hold en er wordt gewerkt uit het Beleggingsinstituut Traders handboek. Centraal staat de vraag hoe u een succesvolle en gedisciplineerde trader wordt. De cursus wordt op historische grond gegeven op de Amsterdamse Beurs. Uiteraard komt de theorie een bod, die vervolgens in de praktijk toegepast gaat worden. Ook wordt aandacht besteed aan de technische analyse en wordt onder begeleiding handelen op de beurs. Ook wordt volop aandacht besteed aan de evaluatie en leer je inzicht te krijgen in zaken die goed of fout gingen, welke zaken echt goed fout gingen en leer je door zelfreflectie in te zien wat uw sterke en zwakke punten zijn. Coaching Het Beleggingsinstituut heeft een Coaching programma opgezet waarin wij beleggers en traders een schooljaar lang opleiden en begeleiden, dit doen wij in 7 fysieke bijeenkomsten op Beursplein 5. Na elke bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te brengen en de probleempunten te bespreken in de volgende bijeenkomst. Tijdens de online training worden de deelnemers – actieve beleggers- begeleid bij het vinden van concrete en toepasbare beleggingsmethodieken. Uiteindelijk is het doel om door coaching een eigen methodiek te volgen, een methode waar u vertrouwen in heeft. Het educatieprogramma voor de actieve belegger kent zeven eendaagse modules en bestrijkt in totaal en periode van negen maanden, waarin de studiebelasting per week ongeveer twee uur bedraagt. Tijdens het gehele traject wordt gewerkt aan een persoonlijk beleggersplan die tijdens de laatste module gepresenteerd zal worden. Het contact met de coach verloopt via Skype. Tijdens het programma wordt bovendien praktijkervaring opgedaan. Online beleggerscursussen Het beleggingsinstituut biedt daarnaast nog een aantal online beleggerscursussen aan. ‘Beginnen met Beleggen’ geldt daarbij als de basiscursus beleggen. Hierin leggen wij uit wat beleggen is, wat de valkuilen zijn en wat er allemaal bij komt kijken. Na deze training weet u of beleggen iets voor u is en op welke manier u het beste kunt beleggen. Daarnaast bieden we nog vier online verdiepingscursussen aan: opties voor beginners ( vier modules), opties voor gevorderden (vier modules) technische analyse (zes modules) en trading, een cursus die bestaat uit zes modules. Deelnemen aan en investeren in een van de cursussen betekent investeren in uzelf. Door eerst in u zelf te investeren en pas dan met eigen geld de beurs opgaan is een investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt. Bovendien wordt in deze volgorde veel sneller resultaat geboekt, simpelweg omdat u op deze manier minder fouten maakt. Wilt u een vrijblijvend gesprek hebben met een van onze trainingsadviseurs om te horen wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 020-2 601 602. Wij helpen u graag.

25 okt 2022 Lees verder
Drie boeken voor beginnende beleggers

Boeken voor beginnende beleggers

Beleggen kan een geweldige manier zijn om uw geld te laten groeien, maar het kan ook verwarrend en overweldigend zijn voor beginnende beleggers. Als je net begint met beleggen, kunnen deze drie boeken voor beginnende beleggers je helpen de basis te leren en op de juiste voet te beginnen. Elk van deze boeken biedt waardevolle inzichten en adviezen voor beginnende beleggers, zodat u kunt leren hoe u slimme beleggingskeuzes kunt maken en uw geld kunt laten groeien.   Onze drie favoriete boeken voor beginnende beleggers Als u net begint in de wereld van beleggen, zijn er een paar boeken voor beginnende beleggers die u op weg kunnen helpen. Hier zijn drie van onze favorieten: 1. "Stop met sparen, start met beleggen" door Tom Brouwers 2. "The Intelligent Investor" van Benjamin Graham 3. "The Black Swan" van Nassim Nicholas Taleb   "Stop met sparen, start met beleggen" door Tom Brouwers In dit boek gaat het erom beginnende beleggers te helpen de overstap te maken van sparen naar beleggen. Tom Brouwers vertelt hoe belangrijk het is om over je geld na te denken in termen van groeipotentieel, in plaats van alleen de mogelijkheid om te sparen. Hij behandelt ook enkele van de basisbeginselen van beleggen, zoals het kiezen van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Dit boek biedt waardevolle inzichten en adviezen voor beginnende beleggers, zodat zij kunnen leren hoe zij slimme beleggingskeuzes kunnen maken en hun geld kunnen laten groeien. Al met al een makkelijk te begrijpen en zinvol inzicht in wat beleggen voor jou kan doen. Van de drie boeken voor beginnende beleggers die we toelichten, is dit de eenvoudigste om mee te beginnen. Bestel hier het boek Bron: www.beleggingsinstituut.nl   "The Intelligent Investor" van Benjamin Graham Dit boek gaat over het helpen van beleggers om slimme keuzes te maken met hun geld. Benjamin Graham behandelt onderwerpen als het kiezen van aandelen, het belang van diversificatie en het denken over risico. Hij bevat ook case studies om te laten zien hoe deze concepten in de praktijk werken. Het boek is gefocust op waarde beleggen en het correct verdelen van je kapitaal over investeringen, met daarbij een langetermijninvesteringshorizon in het achterhoofd. Het is een goede boeken voor beginnende beleggers, omdat het sinds de publicatie ervan continu is bijgewerkt en herzien. Ondanks dat het boek al zo oud, is het dus nog steeds een erg behulpzaam boek. De informatie is goed toe te passen voor beginnende beleggers en dit informatie zal je absoluut een stapje verder helpen in je beleggingsavontuur. Bestel hier het boek Bron: www.amazon.nl   "The Black Swan" van Nassim Nicholas Taleb Dit boek gaat over het belang om bij beleggingsbeslissingen rekening te houden met zeldzame gebeurtenissen. Nassim Nicholas Taleb vertelt hoe zogenaamde "black swan" gebeurtenissen een enorme impact kunnen hebben op de markten en waarom het belangrijk is daarop voorbereid te zijn. Hij bevat ook case studies om zijn punten te illustreren. Uit zijn boek haal je drie lessen die je leren je beter voor te bereiden op het onverwachte: Omdat zwarte zwanen altijd onverwacht zijn, veranderen ze de wereld van degenen die er niet op zijn voorbereid drastisch. Probeer nooit de toekomst uit te leggen door naar je verleden te kijken, het is een slechte indicator. Als u het risico in de echte wereld probeert in te schatten zoals u zou doen in een kaartspel, zult u waarschijnlijk slechte beslissingen nemen. Dit boek leert je geen directe beleggingstheorieën of praktische principes. Het goede aan dit boek is dat het je leert om te gaan met niet geplande activiteiten die, in dit geval op je beleggingsportefeuille, van grote invloed kunnen zijn. En ook waarom deze van grote invloed zijn wanneer ze voorkomen. Bestel hier het boek bron: www.amazon.nl   Tot slot De aanbevolen boeken voor beginnende beleggers zijn: "Stop met sparen, start met beleggen" van Tom Brouwers, "The Intelligent Investor" van Benjamin Graham, en "The Black Swan" van Nassim Nicholas Taleb. Deze boeken bieden waardevolle inzichten en advies over het maken van slimme investeringskeuzes, het laten groeien van uw geld en het voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen. Deze boeken zullen u helpen uw vaardigheden op beleggingsgebied naar het volgende niveau te brengen.

21 okt 2022 Lees verder

Kennispartners

Cookies

Het Beleggingsinstituut gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google om socialmedia-integratie op onze websites mogelijk te maken. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Cookie melding website