de financiële wereld is rendement het resultaat op een investering of belegging. Rendement wordt in de financiële wereld uitgedrukt in een percentage. Rendement is daarom iets heel anders dan resultaat, wat uitgedrukt wordt in een bedrag. Het voordeel voor het gebruik van rendement is dat de verschillende resultaten veel beter met elkaar vergeleken kunnen worden.

Als een investering van €1.000 bijvoorbeeld €200 oplevert en een investering van €10.000 u €1000 oplevert, dan heeft de tweede investering een hoger resultaat, maar levert de eerste investering juist een hoger rendement; respectievelijk twintig en tien procent. Voor investeringen en beleggingen die meer jaren meegaan, wordt vaak het rendement per jaar berekend. Zo kan worden bepaald of een investering of belegging het beter of juist minder goed doet ten opzichte van voorgaande jaren.

Rendementen worden ook vaak gebruikt om een inschatting te doen over toekomstige rendementen, dit wordt ook wel extrapoleren genoemd. Extrapoleren is een zinvolle methode als het gaat om het inschatten voor toekomstige baten en lasten voor bedrijven. Voor beleggen daarentegen is het veel minder zinvol, omdat het rendement daar vaak afhankelijk is en toch voor een groot deel bepaald wordt door de grillen van de markt.

Maatstaf

Het rendement is ook maatstaf voor het beoordelen van een beleggingsfonds. Het rendement van dat fonds wordt dan vergeleken met een zogenaamde benchmark. Het benchmark is in theorie een objectieve maatstaf, maar in de praktijk kan er gekozen worden om voor een benchmark te kiezen waartegen een beleggingsfonds positief afsteekt. Meestal wordt als benchmark een index gebruikt, waar het beleggingsfonds in belegt. Er zijn een aantal internationale benchmarks waaraan veel fondsen zich meten, een voorbeeld hiervan zijn de MSCI-indices. Bovendien wordt er regelmatig gebruik gemaakt van het gemiddelde bij beleggingen. Er is echter kritiek op deze aanpak. Men zegt namelijk weleens dat ‘het gemiddelde niet bestaat’. Daarmee wordt bedoeld dat geen enkel rendement overeenkomt met het berekende gemiddelde. Door gebruik te maken van een gemiddelde worden uitschieters, die er vrijwel altijd zijn, verhuld. Om die reden wordt naast het gemiddelde rendement ook de standaardafwijking (ook wel de standaarddeviatie genoemd) gegeven. De standaardafwijking is een statistische waarde die aangeeft hoezeer het jaarlijkse rendement gemiddeld afwijkt van het aangegeven gemiddelde rendement. Statistisch gezien geeft het gemiddelde ongeveer twee keer de standaardafwijking en een indicatie met een betrouwbaarheid van 95% bij het aangeven tussen welke waarden het rendement uiteindelijk zal uitvallen. Als een beleggingsfonds gemiddeld een rendement van 9% heeft en de standaardafwijking is 10%, dan kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het rendement tussen -11% en de +29% zal uitvallen.

Rendement maken, hoe doet u dat?

Rendement maken is de reden dat beleggers zich op de financiële markt begeven. Rendement maken is echter allesbehalve eenvoudig. Ook met de beroemde tips van topbelegger Warren Buffet – 1. ‘Never lose money’ en 2. ‘Never forget the first rule’- kom je niet zo heel veel verder. Belangrijkste voorwaarde om rendement te halen is misschien wel dat je als belegger altijd moet weten wat je doet en kennis hebt van de werking van de financiële producten waarin u handelt of belegt. Kennis betekent dat u ook op de hoogte bent van de risico’s en betekent bovendien dat u op de hoogte bent van hoezeer de productwaarden kunnen fluctueren. Kennis over aandelen is vaak nog wel in voldoende mate aanwezig, als het gaat om obligaties is dat toch een heel ander verhaal. Je krijgt dan te maken met complexe zaken als derivate producten en opties. Ken je niet de werking van obligaties en opties dan zul je nooit rendement maken. Kennis van zaken is door een belangrijke voorwaarde om dat wel voor elkaar te krijgen.

Rendement bij aandelen worden vaak behaald via koersveranderingen en dividend terwijl rendement bij obligaties vaak een kwestie is van uitbetalingen van coupon. Behalve kennis van producten is ook kennis van de bedrijven en instellingen achter het aandeel belangrijk.  Net zo belangrijk als kennis is dat je als belegger altijd een plan moet hebben. Beleggers die zomaar iets doen, zullen nooit succesvol zijn. Bij het ontwikkelen van een eigen methode is het onder meer belangrijk dat helder is wat het doel van beleggen is. Is vermogensgroei de reden om te beleggen of wordt juist belegd ter bescherming van het vermogen?   Elke doel vereist een ander plan van aanpak en juist daarom is het volledig duidelijk in beeld hebben gebracht wat de reden van beleggen is zo belangrijk. Aan de hand van het doel kan voor een bepaalde methode gekozen worden en binnen je eigen methodiek heb je uiteraard ook helder in kaart welke risico’s je kunt en wilt lopen, afhankelijk van wanneer je rendement wilt hebben gemaakt. Is dat al volgende maand, volgend jaar of pas over tien jaar?

Het hebben van ruim voldoende kennis en het vasthouden aan een eigen methodiek van beleggen zijn de belangrijkste sleutels om rendement te maken. Daar kan nog een derde voorwaarde aan toegevoegd worden in de vorm van discipline. Beleggen en je houden aan je zelf ontwikkelde methodiek vergt namelijk ontzettend veel discipline. Zonder discipline kan wellicht een keer rendement gemaakt worden, op de langere termijn zal het gebrek aan discipline genadeloos afgestraft worden.

Meer over rendement

Het Beleggingsinstituut leert beleggers gezond rendement maken met beperkt risico. Dit doen wij via ons online coachingsprogramma en met behulp van persoonlijke trainingen. Bekijk nu ons aanbod hier.